سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام او که هستی را آفرید و اندیشه ی امید را برای بقای زندگی ،و زندگی را برای آموختن و تجربه کردن را برای ادامه حیات به پاکی و تقدس ،وپیکار بااهریمن هوای نفس وپیکار را برای رسیدن به تکامل و تکامل را برای پرورش نسل های بهتر و دنیائی بهتر که نتیجه‌ی بهره گیری از نعمت های اوست و بهره گیری بشر از نعمت دیدن و شنیدن و حس کردن و بوئیدن واندیشه کردن که ظواهر امر موجودیت بشر است و بشر آن باشد که دنیای مادی  را به کفایت بقای حیات خویش و حیات بخشیدن وتلاش بیشتر را صرف پرورش وبینش و اندیشه و انگیزه انسانی  خود سازد ،که انگیزه کلید پیشرفت و موفقیت است،و انگیزه موجودیت ،دانشمندان ،نوابغ ،پزشکان ،محققین ،نویسندگان وهنرمندان بزرگ وغیره شده ومی‌شود.

                                  

شناسنامه کتاب :

نام کتاب : اندیشه ای در تاریخ  " مجموعه پژوهش های،تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی 

محقق کتاب : سعید کیوانپور

ناشر : انتشارات پویش اندیشه

نوبت چاپ : اول

چاپ و صحافی : نگار تکثیر

صفحه آرا : سعید کیوانپور

شابک :

منابع :

تاریخ سیاسی اجتماعی پهلوانان قدیم دکتر محمد جواد مشکور

حقیقت تاریخ : مهندس فرشاد ابریشمی

تاریخ کامل ایران: دکتر عبدالله رازی

جغرافیای تالش: دکتر محمد تقی رهنمائی

تالشیها کیستند: دکتر علی عبدلی

عکس و گزارش : محمد رضا خلعتبری

تاریخ ایران: علی اصغر شمیم

سایت : http://www.keyvanpur.ir