سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چهل چراغ هدایت

چهل چراغ هدایت

چهل حدیث از کلمات قصار حضرت محمد (ص ) به انضمام چندی از اشعار پند آموز نگارنده متناسب با موضوع ,و تغریظی از دانشمند ارزشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان به پیشگاه امام عصر حضرت مهدی (ع ) تقدیم میگردد..
این مجموعه ی مفید که تهیه شده از فرمایشات رسول اکرم صل الله علیه واله وسلم و نتیجه زحمات آقای سعید شیرانی (کیوانپور ) با توجه به انتخاب اشعار مناسب با متن و مفهوم احادیث ازهر جهت قابل تقدیراست.
امید است این تهیه کننده خوش ذوق که خود از شعروشاعری بهره دارد و با استفاده از دقائق فارغه از حرفه ی خدماتی خود به این قبیل امور میپردازد ,از توفیقات بیشتر برخوردار و آثار دیگر او هر چند مفیدتر در اختیار علاقه مندان قرارگیرد.
والسلام.ومن الله التوفیق!
حاج شیخ غلامرضا فیروزیان.

(حدیث یکم )
اطیب الکسب عمل الرجل بیده.
بهترین کسب ها آن است که مرد بادست خود کار کند.
چه درکار و چه در کارآزمودن
نباید جز به خود محتاج بودن.
(پروین )

(حدیث دوم )
الا لا یمنعن رجلا مخافه الناس ان یقول الحق اذا علمه.

کسی که حقی میداند نباید از بیم مردم از گفتن آن خود داری کند.
آ نکه حق گوید کلامش کیمیاست
تا که حرف حق زند فرمانرواست !

(حدیث سوم )
ملاک الدین الورع.
اعتبار دین به تقوا است.
به تقوا کوش زیرا پاکدامن
زهر جرم و خطائی برکنار است !
تمسک جو به قرآن و به عترت
والا روز محشر کار زار است.

(حدیث چهارم )
لکل شیئ مفتاح ومفتاح الجنهه حب المساکین والفقراء.
هرچیزی را کلیدی هست وکلید بهشت دوستی مستمندان و فقیران است.
تو دست بی نوایان گیر امروز
که فردایت جنان در انتظار است.

(حدیث پنجم )
الحلیم سید وفی الدنیا وسیدو فی الآخره "
بردبار در دنیا و آخرت بزرگوار است.
به عمر خود هرآنکس بردبار است
به دنیا و به عقبی کامکار است.

(حدیث ششم )
اذا رایتم الامر تستطیعون تغییره و فاصبر وحتی یکون الله هوالذی یغیره.
وقتی دیدید نمیتوانید چیزی را تغییر دهید صبر کنید تا خدا آن را تغییر دهد.
باغبان گر پنجروزی صحبت گل بایدش
بر جفای خارهجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.
حافظ

(حدیث هفتم )
جاهدوا اهوائکم تملکوا انفسکم.
باهوس های خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلط یابید.
ازهوس گر تو به دنبال هوا خواهی رفت
زود بی برگ ازاین دار فنا خواهی رفت
عمر ده روزه زیاد است در این وحشتگاه
تا به کی در طلب آب بقا خواهی رفت.

(حدیث هشتم )
ابی الله ان یرزق عبده والمؤمن الا حیث لا یحتسب.
خداوند روزی بنده مؤمن خویش را از جائی که انتظار ندارد میرساند 
رزق همچون توشه ی ره هرکسی را همره است
بر سر خوان شهان درویش مهمان خود است .

(حدیث نهم )
ما آمن القرآن من استحل !حرامه..
کسی که حرام قرآن را حلال بداند ایمان به آن ندارد.
گفتا رسول اکرم ایمان و دین ندارد
آنکو حرام قرآن بر خود حلال داند.

(حدیث دهم )
اتقوالدنیا فوالذی نفسی بیده انهالاسحرمن هاروت و ماروت.
از دنیا بپرهیزید قسم به آن کسی که جان من در کف اوست دنیا از هاروت وماروت ساحرتراست.
زدنیا بپرهیز چون ساحر است
زهاروت و ماروت هم بدتراست.

(حدیث یازدهم )
راس العقل بعد الاایمان باالله الحیاء وحسن الخلق.
اساس عقل پس از ایمان به خدا حیا و نیکخوئی است.
بود حسن خلق و حیا بهر انسان
گرامی تراز عقل او بعد از ایمان.

(حدیث دوازدهم )
الخیانه تجرا الفقر.
خیانت انسان را به فقر میکشاند.
کشاند به فقر آدمی را خیانت
ندانم که خائن چه بد دیده است از امانت.

هرکه با مردمان خیانت کرد
نرسد هرگز به او نعمت و ناز.
سعدی

(حدیث سیزدهم )
خیرودینکم الورع.
بهترین صفات دین شما پرهیزکاری است.
نباشد دین بجز پرهیزگاری
همین باشد طریق رستگاری.

دین خدا نیست به جز راه راست
راه که کج شد نه به سوی خداست.

(حدیث چهاردهم) 
ان العبد لیدرک بحسن الخلق درجه الصائم المقائم.
بنده به وسیله خوشخلقی به مقام روزه دار و نمازگذار میرسد.
اجر نیکو خلق اگر خواهی بر پروردگار
همچو باشد روزه دار مخلص شب زنده دار.

(حدیث پانزدهم )
احب الاععمال الی الله من اطعم من جوع اودفع عنه مغرمااوکشف عنه کربا.
بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوائی را سیر کند یا قرض او را بپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند.
اگر خواهی سعادت شاد گردان
دلی کز غصه و غم بیقرار است.

بکن کاری به دور عمر ای دوست
که راضی زان عمل پروردگاراست.

(حدیث شانزدهم )
اجتنبوالتکبر فان العبد لا یزال یتکبر حتی یقول الله تعالی اکتبواعبدی هذافی الجبارین.
از تکبر بپرهیز زیرا بنده همینکه به تکبر خو گرفت خداوند میفرماید این بنده را در شمار گردن کشان بشمار آرید.
تواضع سر رفعت افرازدت
تکبر به خاک اندر اندازدت.

تواضع کند هوشمند گزین
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین.
سعدی
افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.

(حدیث هفدهم )
اجوع الناس طالب العلم و اشبعهم الذی لا یبتغیه.
از همه ی مردم گرسنه تر آن کسی است که در پی دانش میرود و از همه مردم سیر تر آن کس است که طالب آن نیست.
گرسنه طالب علم است نزد اهل خرد
زبحر علم به جز طالبش که بهره برد.

(حدیث هجدهم )
احتبروالناس باخذانهم فان الرجل یخادن من یعجبه.
مردم را از معاشرانشان شناسید زیرا همجنس با همجنس کند پرواز.
شناسائی کن از افراد همساز
کس را خواهی ار دانی از او راز
چوهرکس یارخود بهتر شناسد
کبوتر با کبوتر باز با باز.

(حدیث نوزدهم )
ان السعادته کل السعاده طول العمر فی طاعه الله.
سعادت کامل آن است که عمر دراز در عبادت خداوند پایان برند.
بود آنکس سعادت مند کامل
که نبود از خدا یک لحظه غافل

حاصل عمر نثار ره یاری کردم
شادم از زندگی خویش که کاری کردم.

در تو یک یارب ما را اثری نیست ولی
قدسیان را به فلک غلغله از یا رب ماست.

(حدیث بیستم )
ان الحسد لیاکل الحسنات کما تاکل النارالحطب.
حسد نیکی هارا میخورد چنانچه آتش هیزم را میخورد.
حسد میکند محو اعمال خوب
چو سوزنده آتش که افتد به چوب.

حسد هرجا که آتش برفروزد
هم اول صاحب خود را بسوزد

(حدیث بیست و یکم )
ان الحیاء و الایمان قدناء جمیعا فاذا سلب احد هما تبعه الاخر.
حیا وایمان قرین یکدیگرند وقتی یکی را گرفتند دیگری همراه آن. میرود.
دو یارند ایمان و دیگرحیا
نباشند این هردو از هم جدا
برون شد این دو چون از کسی
هرآن دیگری هم نماند به جا

(حدیث بیست و دوم )
ان عذاب هذا الامته جعل فی الدنیا ها.
عذاب این امت را در دنیا قراز داده اند.
ولو حساب خلائق به محشر کبراست
عذاب شخص مسلمان واقعی دنیاست

(حدیث بیست و سوم )
ان الدنیا حلوه و خضره وانالله مستخلفکم فیها لینظر کیف تعلمون.
جهان شیرین و سبز است و خدا شما را در آن جای داده تا ببیند چه میکنید.
جهان سربه سر حکمت و عبرت است
وز او بهره ی غافلان غفلت است.
فردوسی.
بهشت و دوزخت باتوست در پوست
چرا بیرون زخود میجوئی ای دوست.

(حدیث بیست و چهارم )
القناعته مال لاینفدو..
قناعت مالی است که تمام نمیشود.
هرکه را خیمه به صحرای قناعت زده شد
گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست.
سعدی
هرکه قانع گشت از ذلت برست
درمقام امن و ازادی نشست
رو قناعت کن ملرزان پاو دست
رزق تو برتو زتو عاشق تر است 
مولوی.

(حدیث بیست و پنجم )
ایاک و مصاحبته الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک..
از مصاحبت با احمق بگریز که میخواهد به تو نفع رساند ضرر میرساند.
چه خوش گفت آن خردمند سخندان
که روی از صحبت نادان بگردان
سعدی
مکن با احمقان هرگز رفاقت
ضرر بینی از او جای اعانت

(حدیث بیست و ششم )
ایاکم و العفته انمیمه القاله بین الناس.
ازسخن چینی مردم پرهیز کنید.
سخن چین و نمام در یک نفس
خلاف افکند در میان دو کس.

ندیدم زنمام سرگشته تر
نگون طالع و بخت برگشته تر.
سعدی

(حدیث بیست و هفتم )
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه.
از ستمگری بپرهیزید که ستمگری مایه تاریکی روز رستاخیز است.
ستم به خلق مکن هیچگه که عاقل را
عذاب دائم وجدان ,هزار جلاد است.

نماند ستمکار در روزگار
بماند بر او لعنت کردگار.

 (حدیث بیست و هشتم )
اذا غضب فاسکنت.
وقتی خشمگین شدی خاموش باش.
خموش هرکه شد از قیل و قال وارسته است
نمی زنند دری را که از درون بسته است.

(حدیث بیست و نهم )
ان الله تعالی یرید فی عمر الرجال ببره والدیه.
خداوند به وسیله ی نیکی با پدر و مادر عمر انسان را فزون میکند.
خدازیاد کند عمر آنکه بی منت
نموده بر پدر و مام خویش خدمت.

(حدیث سی ام )
الجنته تحت اقدام الامهات.
بهشت زیر قدم مادران است.

با تو او چون است و من هستم چنان
زیر پای مادران باشد جنان. 
مولوی

(حدیث سی و یکم )
اهل الجور و اعوانهم فی النار.
ستم گران و یارانشان در جهنمند.
ستمکار و یاران او را مکان
به روز جزا در جهنم بدان.

(حدیث سی و دوم )
اکرموا اولادکم و احسنوا ادابهم.
فرزندان خود را گرامی شمارید و نیکو تربیتشان کنید.
تربیت بیخ درخت زندگیست
میوه اش آسایش و آزاده گیست

تربیت پخته کند هر خام را
نیک سازد بخت بد فرجام را.

(حدیث سی و سوم )
قد افلح من رزق لبا.
هرکه را خرد داده اند رستگاری یافته است.
خرد راهنما و خرد رهگشاست
خرد دست گیرد به هر دو سراست
از او شادمانی وزاو خرمی است
از او هم فزونی و از اوهم کمیست
فردوسی

(حدیث سی و چهارم )
لا یدخل الجنته عبد لا یا من جاره بوائقه.
بنده ای که همسایه از شرش در امان نباشد بهشت نمی رود.
به جنت نباشد کسی را مکان
که همسایه نبود از او در امان.

(حدیث سی و پنجم )
ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم.
شیطان مانند خون در تن انسان جاریست..
مشو غافل از ذکر حق یک زمان
که شیطان درون تو دارد مکان.

(حدیث سی و ششم )
طالب العلم بین الجهال کالحق بین الاموات.
جویای علم میان جاهلان چون زنده میان مردگان است.
میان جمع نادان شخص عالم آنچنان باشد 
که یک انسان صاحب روح بین مردگان باشد

علم و ادب از حلقه ی اهل نظر آموز 
حیف است که در دایره جهل نشینی.

(حدیث سی و هفتم )
الصلواته عمود الدین.
نماز ستون دین است.
گفت پیغمبر شه ملک حجاز
پایه ی ایمان دین باشد نماز.

(حدیث سی و هشتم )
استعیذوا بالله من العین فان العین الحق.
از چشم بد به خدا پناه ببرید زیرا چشم حق است.
زچشم خلق ببر. بر خدای خویش پناه
که گه تباه شود عمر کس به نیم نگاه.

(حدیث سی و نهم )
ان احدکم و مر اه اخیه فاذارای به ادی فلیمطه عنه.
هریک از شما ائینه برادر خویش است وقتی عیبی بر او دیدید باید بزداید.
هرکس که عیب تو را پیش چشم بنگارد
ببوس دیده ی او را که بر تو حق دارد.
صائب
یارت آن باشد که عیبت مو به مو
گویدت چون آینه در رو برو.

(حدیث چهلم )
لکل شی زکات وزکات الا بدان الصیام.
هرچیزی زکاتی دارد و زکات بدن ها روزه است.
هرچه را باشد زکاتی در جهان
پس زکات جسم را تو روزه دان.

(چهل حدیث بود از کلمات قصار پیامبر اسلام حضرت محمد (ص )) نگارش سعید کیوانپور از کتاب چهل چراغ هدایت.
در این کتاب مدون فراهم است برایت
چهل حدیث , چهل نور چلچراغ هدایت
بیاو پیروی از این کتاب کن که نهایت
شوی سعید و زآن تو باد گنج سعادت

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام رضا انصاری

بسیار عالی اجرتان با خداوند متعال... استفاده بردیم

پیام محمود قاسمی

باسلام وخداقوق خدمت جناب اقای استاد سعید کیوانپور که در نشر کلمات نورانی حضرات معصومین علیهم السلام پیشگام و موفق هستند.توفیق روز افزون را برای شما عزیز آرزومندم

پیام محمود قاسمی

باسلام وخداقوت خدمت جناب اقای استاد سعید کیوانپور که در نشر کلمات نورانی حضرات معصومین علیهم السلام پیشگام و موفق هستند.توفیق روز افزون را برای شما عزیز آرزومندم