سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

هوالحی الواحد

هوالحی الواحد

حمد کردگار واحدی را روا می دارم که عالم و آدم و کل ماسوا راعهده دار و کمال ادمی را در اعلام و ارسال رسل و ائمه ی اطهار احاطه و ادمی را در کلاس های درس اسلام محمدی (ص ) و الهی وارد کرده.
الهی ای عادل واحد مارا در راه علم و عمل صالح دلداده !ومهر علی و آل را همو کودکی که مهر او را در دل مادر دادی در دل ماهم معمول دار.
راه ادمی در سوی حی واحد, رسل و ائمه ی اطهار حاوی ,هادی و حامی اصلاح و کمال وی می گردد.حرص و ولع را در گودال عدم معدوم می دارد.همواره درس اسلام محمدی ,عطر گل های محمدی را در اعمال و کردار صالح مهر ,سرور ,مدد و سروری را همراه دارد.
مهر علی و آل و رسول اکرم در دل ما کردار و اعمال سلوکی را در حد عالی و گامهای ما را والا و اساس اعمال واهی را ,محدود و محوطه ی دل را آرام می دارد.
هموئی که کره ما و کل ماسوارا طراحی و معماری کرده اگر دردی آمد,دوای اورا هم می دهد.
همواره مسامحه کاری در علم کردگار عالم سد راه آدمی در راه کمال وی می گردد,ومحرک علم و عمل در راه حی واحد آدمی را درهمه ی ادوار عمر آسوده و معاصی را مطرود می دارد.
آدمی اگر درهمه ی عمر سعی در کردار سالم و عمل صالح کرد اساس معاصی را محدود و معدوم کرده و مطلع و مصدر و مطرح عصر می گردد و درسوی کردگار عالم دلدادگی را اعلام می دارد ,ودرکل عمل صالح سلاح آدمی درهمه امور دهر می گردد.
اساس علم و علوم در راه کردگار واحد در هر عصری آدمی را سوی کمال در حدی آگاه می دارد که اعلام کودکی و کل معاصی در وی رد می گردد.
کسی که کمال دارد وگامهای او در راه و رسم کردگار و ائمه ی اطهار و همی رسول اکرم طی گردد و کارهای امور مادی و الهی در راه اصلاح مسلط و مصمم می گردد.وحی واحد هم وعده هائی داده که عهده دار اعمال صالح و حامی و هادی وی می گردد.
اسلام و راه کردگار عالم ,معلم و محصل دارد و همی مدرسه و کلاس و درس که حاصل و محصول علم الهی را در دل رسول اکرم و علی و آل عطا و مصمم کرده و همواره درهای کرم الهی و مطاع الهی را روی مردم عادی و عامی در کلاسها ی علم و علما وا کرده.
گاهی آدمی در سر دوراهی سردرگم و راه اصلی را گم کرده و همی دردها و آ لام و سردرگمی در وی مصمم می گردد.وحال کسی که او را در سردرگمی مددکار و حامی می گردد کردگارعالمی که وعده هائی را معلوم و مسلم و مدلل کرده رهائی می دهد.
ادمی اگر عمر او در کاهلی و کودکی طی گردد , اردوی دل او کودک و کودک.و معرکه ی وسوسه های واهی می گردد , وحال اگر علل و معلول را معلوم کرد و در دل او حرم رسوالله احساس گردد.محصول کار مدلل و مصدرمی  گردد و اسوه ی او علی و آل و کماکام علم دار اسلام محمدی می گردد ,ودر کل هر معاصی را لگدمال کرده و کمال و عمل صالح را در دل روا می دارد و روح او الهی و سرلوحه ی اعمال صالح و مسلط در امور مادی و الهی می گردد...الهی الحمدالل

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: