سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

نادرقلی مارانی

نادرقلی مارانی

mailبسم الله الرحمن الرحیم 
به یاد نادرقلی مارانی و اثرهای ارزنده اش .(روحش شاد )
تانگوئی سخن وران مردند
سر به آب سخن فرو بردند
نام هریک اگر برم خواهی
سر برآرد زآب چون ماهی ???!!!
حمد به درگاه خداوند مهرافرینی که عشق را در روح انسان متجلی ساخت وحیات جاودان بشر را بر این رکن مقدس بنانهاد , درود به روان پرفتوح مربیان و معلمانی که در تربیت و تعلیم بشریت بزرگترین رسالت خود را به انجام رسانیده اند و گرامی باد نام جوانمردانی که به عهد و میثاق خویش در راه مقدس عشق و دوستی و وفادار وثابت قدم بوده و هرگز دامن پاک و شریف خود را به لوث بیوفایی و خیانت نیالوده اند ? در این دفتر روی سخن به شعر و شاعری است که نمونه ای از خدمات ارزنده و کرانبهای آ موزگاران بشر و ادبای جهان است که در قالبی زیبا و کلماتی موزون به چشم میخورد !? وزمانی شعر به اوج کمال خود می رسد که باصدای گرم و دلنشین از حنحره ی سوخته دلی ,عارف ! به قلب صاحب دلی آگاه. طنین افکند.?شعر در وادی محبت و عالم عشق چون باده ی نابی است که از صراحی دل به پیمانه ی جان میریزد ,وشیرینی ها را شیرین تر و زیبایی هارا زیباتر نشان میدهد.
شعر لطائف حقیقت و واقعیات زتدگی را با بیانی شیوا و دلنشین عنوان میکند و سختی های روزگار را با لحنی آرام و حکیمانه در وجود بشر هموار میگرداند و عاشقان را امیدوار و محرومان را تسلی میدهد.
هنر از دیده میبارد اثرهائی تماشائی
هنرمند از دلش گوید سخن در شکل گویائی
ستایش آن مؤلف را که باچشم و دلی بینا
بگوید خلق عالم را سخن از باب دانائی
امید ازدل بسی گوید سپاس از هر هنرمندی
که در هر کار فرهنگی بکوشد با شکیبائی ???
شعر گرچه لطیف است لکن اهنگی رسا چون ندای حق و شعله ای سوزنده چون آتش ,وناله ای جانکاه چون آه مظلوم دارد. (سخن کزدل براید لاجرم بردل نشیند )?! شاهد عرایضم شیفتگان راه حق و شوریده گان عالم عشق و وادی محبت اند .باید گفت شعر زبان دل و بزم حیات انسان است که روح را صفا و دل را آرامش میدهد.!
شعرا هرچند روحی سرشار از عواطف و بیانی گرم و بااحساس دارند , و شعر نیز در فرهنگ جوامع بشری به منزله ی سمبل ادبیات است و نمونه بارز اخلاق و اندیشه یک ملت است لاکن شعر از سهو و خطا مبرا نبوده وشعر نیز یک قاعده کلی در نظام عالم و یک اصل مسلم در برنامه ی اجتماعی نیست !?زیرا شعر حاصل ذوق و احساسات یک شاعر در حالات مختلف است که در طول حیات از یک ثبات قدم و هدف واحدی نمی تواند به طور قاطع و صددرصد برخوردار باشد. به طوری که شاعر دراثرحسن معاشرت اطرافیان و بهره مندی از زیبایی های طبیعت و موفقیت های زندکی" جهان را به منزله بهشتی موعود ستایش کرده و همان شاعر تحت تاثیر رویدادهای سخت زندگی و بی وفایی یاران و پیشامدهای ناهنجار طبیعت دنیا را به عنوان حهنمی سوزان مذمت مینماید! ومسلم حب بغض و رنج و رفاه و وصل و فراق و فقرو غنا به طور کلی عوامل زندگی بدون تاثیر در روحیه شاعر نیست و از همین رو با تامل و تحقیق در اشعار شعرا میتوان به اخلاق و طرز فکر شاعر و محیط و موقعیت زمان او پی برد.