سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

زندگی جمعی

زندگی جمعی

هیچگاه درجامعه نمیتوانیم به یگدیگر بگوئیم مثل من باش ?
زیرا انسان در برخورد با مسائل اجتماعی و اخلاقی خواه نا خواه به نوعی ارزیابی میپردازد.در ارزیابی خود برای ان مسائل درجات و مراتب یعنی ارزشهای مختلف قائل میشود و بر اساس همین درجه بندی ها و طبقه بندیها است که نوع اصول و مبادئی که به کار میبرد با آنچه دیگری ارزیابی میکند متفاوت میشود و در نتیحه طرز تفکر ها مختلف می گردد.... ?! لذا برای برهم نریختن این موضوع بایستی به قوانین الهی. و مملکتی احترام قائل شویم. تا بتوانیم در کنار یکدیگر با صلح و صفا.زندگی کنیم

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: