سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

ریا کاری و عواقب شوم ان

ریاکاری و عواقب شوم آن

ریا و صحنه سازی ,یک نوع دردی سخت و درمان ناشدنی و مرضی خوفناک و عامل مهلک و کشنده است ,و درهمین خصوص خداوند رحمان در سوره ی فاطر ,آیه ده ,: میفرمایند. انان که نیرنگ های زشت آرند,  آنها را شکنجه ای سخت است و نیرنگ آنان. تباه و نابود خواهد شد و اثری از خود به جای نخواهد گذاشت ریاکاری ? نفاق است و منشأ. روانی نفاق ,احساس باطنی و خواری درونی است ,افراد منافق در گفتار و رفتارشان تصنع میکند و خویشتن را غیر از آنچه که هست جلوه میدهند ,برای آنکه از این راه تااندازه ای کمبود خودرا جبران نمایند و از ناراحتی و رنج روحی خویش بکاهند.
داستان ?!
مرد مسلمانی حضور یکی از مشایخ شرف یاب شد و شرح حال خودرا این چنین توضیح داد : من دچار خودنمایی و ریا بودم و موفق نمیشدم که در مسجد با حضور دگران عبادت خالص بجا آورم و از این جهت رنج می بردم. می دانستم در کنار شهر مسجد متروکی هست که مردم در آن رفت و آمد نمی کنند به فکرم رسید خوب است شبانه به آنجا روم و دور از چشم این و آن خدارا با خلوص نیت پرستش نمایم. پاسی از شب گذشت ظلمت همه جارا فرا گرفته درحالی که باران هم به شدت می بارید , حرکت کردم و خود را به مسجد رساندم و مشغول عبادت شدم.طولی نکشید که بین نماز در شدت تاریکی احساس کردم کسی وارد مسجد شد.درباطن مسرور شدم از اینکه شخصی به مسجد آمده و متوجه خواهد شد که من در دل شب به عبادت مشغولم و همین خوشحالی و نشاط مرا به جد و جهد بیشتری در عبادت واداشت ,آنقدر. نماز خواندم که شب به پایان رسید و فجر طالع گردید و وقتی هوا روشن شد دیدم آنکه نیمه شب داخل مسجد شده سگ سیاهی است که برای فرار از باران به پناه سقف مسجد آمده و من انسان تصورش کرده بودم.سخت ناراحت شدم و به خود گفتم برای آنکه یکتاپرست باشم و انسانی را در عبادت ,شریک خداقرار ندهم این نقطه ی خلوت را برگذیدم و اینکه متوجه میشوم که به جای انسان سگ سیاهی را شریک عبادت گرفتم وای بر من و بر سیه روزی و بدبختی من.
رسول اکرم (ص ) میفرمایند. سهمگین ترین امری که از آن نسبت به شما سخت بیمناک میشوم,شرک اصغر است.عرض کردند شرک اصغر چیست ? فرمود ریاکاری و تظاهر. خداوند متعال آنگاه که میخواهد بندگان خود را به مجازات اعمال انها برساند در روز قیامت به آنها خطاب میکند : به کسانی پناهنده شوید که به خاطر آنها. ریا و تظاهر می کردید.بنگرید که ایا میتوانید پاداش عمل خویش را نزد آنها بیابید ?ونیز فرمود :از سقوط در چاه مذلت و خواری یا از سقوط در وادی حزن واندوه " به خداوند پناه ببرید. عرض کردند یا رسوالله این چاه مذلت چیست فرمود دره و پرتگاهی است در دوزخ که برای ریاکاران ستیزه جو آماده گشته است ?!
حضرت علی (ع ) میفرمایند برای ریا کار سه ممیز و نشانه وجود دارد. یک . انگاه که مردم را میبیند بانشاط و شادمان میگردد. دو ! به هنگامی که تنها است کسل و بیحال میشود. سه ? دوست میدارد که مردم او را در تمام کارهایش بستایند.
موئمنین واقعی که در همه ی احوال به یاد خداهستند پنهان و آشکارشان یکسان است همواره وظیفه شناس و درست کارند و بر وفق معتقدات درونی و پیوندهای باطنی خود عمل میکنند و گفتار و رفتارشان مانند اندیشه و افکارشان از پلیدی مبرا و منزه است این گروه پاک دل براثر اتکا به پروردگار.دلی مطمعن و اراده ای نیرومند دارند با صراحت سخن میگوییند.باقاطعیت عمل میکنند از مشکلات نمی هراسند ودر پیش آمدها مضطرب و اشفته خاطر نمی شوند.اینان مطیع راستین خداوند هستند باخلوص نیت او را بندگی میکنند. دچار خود فراموشی نمی شوند ارزش انسانی خویش را از یادنمیبرند و درمقابل مخلوق به فرومایگی وپستی تن نمی دهند......

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: