سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

قرآن و معارف اعتقادی

راه قرآن

اگرصفحات تاریخ را ورق بزنیم , و با زندگی رسول الله (ص ) مختصر آشنایی داشته باشیم ,فهم این بعد از "اعجازقران " برای همه ی انسانها در همه ی نسلها و امور روشن و بدیهی است.
اولا : ما بر اساس فهم تاریخیمان ,معتقدیم پیامبر بزرگ اسلام فردی درس نخوانده و "امی " بوده , دلیل روشن این هم آن است که خود ایشان بارها امی بودن خود را مطرح کرده ,ولی مخالفین هیچگاه در مقابل این ادعا لب به سخن نگشودند و اعتراض نکردند.اگر او درس خوانده بود , به طور قطع مخالفین و مروجین باطل و پرچمدار کفر و نفاق ,معلومات رسول الله (ص ) را علم کرده و قرآن را دست ساز و تراوشات فکری و روحی حضرتش می‌دانستند. به شهادت تاریخ ,مخالفین هرگز از درس خواندن وی سخن به میان نیاورده و لب به اعتراض نگشوده اند.
بنابراین اگر بگوئیم انسان درس نخوانده و کلاس ندیده با عرضه داشتن کتابی که مالامال از معارف عقلی و دقائق علمی و فلسفی است ,معجزه بودن و آسمانی. بودن خود را به اثبات رسانیده است.وبا این پیام غیبی در طول تاریخ افکار فلاسفه و اندیشمندان بزرگ شرق و غرب را مبهوت و متحیر ساخته ! از حقیقت دور نشده ,آسمانی. و الهی بودنش را به اثبات رسانده ایم.
ثانیا : با چشم پوشی از این حقیقت مسلم تاریخی , اگر به فرض بگوئیم رسول الله فردی تحصیل کرده و به اصطلاح روشن فکران زمان خود بوده است ,ومعارف قرآنی را از دیگران فرا گرفته است.باز خواهیم گفت : شما که ادعا میکنید پیامبر آن همه دقائق علمی و فلسفی و ..... را از دانشمندان عصر خود فرا گرفته است.و از تراوشات فکری و روحی آنان الهام گرفته است.ایا کدام یک از معارف قرآنی با افکار و اندیشه های موجود در عصر رسول الله سنخیت و هم گونی دارد ?!.
مگر تاریخ زنده بگور کردن دختران را در زمان جاهلیت فراموش کرده ? و مگر مخالفت رسول الله را با این جریان ضد انسانی از یاد برده است ? مگر بت پرستیها و خرما پرستی ها و چوب پرستی ها و ستاره پرستی های زمان جاهلیت فراموش نشدنی , و مخالفت های شبانه روزی رسول الله (ص ) با این بینش انسان زدائی و نفی اصالت انسان , قابل انکار و نادیده گرفتن است ?!
به شهادت تاریخ , به طور کلی انسانهای موجود در عصر رسول الله (ص ) را میتوان در دو بخش خلاصه کرد.
در آن زمان عده ای تنها غرق در اوهام و خرافات زمان جاهلیت بسر می بردند و دسته ای نیز که جزء اندیشمندان به حساب می آمدند, بر اساس معتقدات مذهبیشان معارف و علوم و داستانهای گذشتگان را از کتابهایی همچون تورات , انجیل وووووو. بدست آورده. و سعی در پخش و نشر این گونه معارف داشته اند. این کتابها نیز به شهادت انسانهای اندیشمند و حقیقت بین به دلیل دست بردهای استحمار گرانه و استعمار گرانه ,و استثمار گرانه , مملو از خرافات و بینش های غیر الهی و تخدیر آمیز. و در جهت منافع ملحدین و مروجین اباطیل واوهام بوده است.
بر همین اساس می بینیم با بعثت رسول الله (ص ) هر دو گروه با حضرتش. به مخالفت برخاسته و او نیز با الهام از غیب به نو آوری ها پرداخته ,و خط بطلان بر روی همه ی آنها کشیده و با ندای." ومن یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه " دیگر کتابهای آسمانی. را خاتمه یافته اعلام نموده است.
اینها همگی حاکی از آسمانی بودن قرآن و الهی بودن آن است. و دیگر سخن ?اگر کمی در نوشته ها و کتابهای موجود در زمانمان بنگریم ,خواهیم دید اکثر نوشته های یک مؤلف ,نوشتاریست از دیگر نوشته ها و الهامی است از دیگر اندیشمندان عصر حاضر.
اگر رسول الله (ص )نیز اندیشه هایش را از دیگران الهام میگرفت , میبایست اکثر مطالب قرآن نموداری از انجیل و تورات و الهامی از دیگر اندیشه های حاکم بر عصر خود باشد.
در حالی که قرآن سنخیتی با انجیل و تورات نداشته و نخواهد داشت.بلکه با صراحت و قاطعیت و با شعار "لن یقبل منه " بر همه ی کتابهای آسمانی موجود خط بطلان کشیده و با تمام خرافه های زمان خویش به ستیز برخاسته است. و آن هم ستیزی در بستر زمان والی یوم القیامه.
اکنون به قرآن کریم برمیگردیم و آیات آن را با دیگر کتابهای آسمانی. و اندیشه ها مقایسه میکنیم تا ببینیم کدام یک از اصالت برخوردار بوده و کدامینشان توان باز گوئی حقایق علمی ,فلسفی و ....... را دارند ?
خدا شناسی :? خدا شناسی یکی از والاترین مسائل فلسفی و کلامی است . هم در قرآن. و هم در انجیل و تورات از صفات خدا سخن به میان آمده است (بخش عمده ی قرآن راخدا شناسی تشکیل میدهد ) ابتدا به آیات قرآن مجید نظر می افکنیم و آنگاه. از انجیل و تورات آیاتی را باز گو میکنیم.سپس ببینیم کدامیک ,از واقعیت ها سخن گفته و آنچه. شایسته مقام ربوبی است اداء نموده است ,و کدامیک به گزافه گوئی و خرافه گوئی و نفی الوهیت الله پرداخته است.

حال آیاتی چند از قرآن کریم را در زمینه خدا شناسی باهم مرور میکنیم.
1):قل هوالله احد ,الله الصمد " لم یلد ولم یولد , ولم یکن له "کفوا احد " سو ره اخلاص.... بگو او خدای یکتا است ,خدائی که از همه بی نیاز است و همه ی عالم نیازمند او است ,نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی است , و نه کسی همتای او است.
2)هو الله الذی لااله الا هوالملک "القدوس السلام المؤمن المهیمن "العزیز الجبار المتکبر ,سبحان الله "عما یشرکون ".... سوره ی حشر ایه 23).
اوست خدائی که به جز وی خدائی نیست.اوست حاکم مطلق پاک و عاری از عیوب.پناهگاه ,ایمنی بخش , حافظ و نگهبان موجودات است , غالب ,نیرومند و بزرگوار ,پاک و منزه است از آنچه به وی شرک میورزمد..
3)هوالله الذی لااله الا هو عالم "الغیب و الشهاده وهو الرحمن الرحیم ".... سوره حشر آیه 23)
او همان خدائی است که غیر از وی خدائی نیست ,او بر مسائل نهان و آشکار. آگاه است و او است بخشایشگر و مهربان.
4).و قالوا اتخذالله ولدا سبحانه "بل له ما فی السموات والارض کل له "قانتون "(سوره بقره آیه 116)
مسیحیان گفتند خداوند برای خود فرزندی برگزیده است او از این اوهام و نسبت های ناروا منزه است.بلکه آنچه در آسمانها و زمین است تعلق به وی دارد و همگان در برابر عظمتش خاضعند.
(5) الله لا اله الا هو الحی القیوم "لا تاخذه سنه ولا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض "...سوره بقره آیه 254)
خدای یکتا است که جز او خدائی نیست.زنده و پاینده است.هرگز اورا کسالت خواب فرا نگیرد.تا چه رسد که به خواب رود.اوست مالک آنچه در آسمانها. و آنچه در زمین است.
(6)  ذلک الله ربکم لااله الا هوخالق کل شیئ فا عبدوهوعلی کل شیئ وکیل "...سوره انعام آیه 102) این است پروردگار شما ,غیر از او خدائی نیست . و او آفریدگار همه چیز است .پس تنها او را عبادت کنید که اوست بر همه چیز مسلط و صاحب اختیار..
7)( لا تدرکه الابصار و هو یدرک "الابصار و هواللطیف الخبیر "... سوره انعام آیه 103)
چشم ها از درک خدا عاجزند ولی او دیدگان را درک میکند.خدائی است غیر قابل درک و در عین حال آگاه.
(8) ان الله لایخفی علیه شیی فی الارض و لا فی السماء... سوره آل عمران آیه 5)
برای خدا چیزی نه در آسمانها. و نه در زمین مخفی و پنهان نیست....
(9) هوالذی یصور کم فی الارحام کیف " یشاء لااله الا هوالعزیز الحکیم " (سوره آل عمران آیه. 6)
خداست آنکه می نگارد و نقش می بندد صورت شمارا در رحم مادران ,هرگونه اراده کند ,خدائی که جز ذات یکتا نیست ,بهر کاری توانا و به همه چیز دانا است.
(10 واذا قضی امر افا نما یقول له کن فیکون " (سوره غافر آیه 68)
هرگاه بخواهد موجودی را خلق کند ,میگویدپدید آی پس موجود میشود..
(11) الله الذی رفع السموات بغیر عمد "ترونها ثم استوی علی العرش ,وسخر الشمس و القمر کل یجری لا جل مسمی یدبر الا مریفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون "...سوره رعد آیه 2:)
خداست آنکه آسمانها را چنانچه می نگرید بی ستون برافراشت , آنگاه به عرش پرداخت ,وماه و خورشید را مطیع و فرمان بردار خود ساخت که همگان تا مدت معینی در سیر وجریانند.تدبیر همه ی امور در دست خداست ,بدینگونه آیات. خود را تفصیل و توضیح میدهد تا شما به ملاقات پروردگارتان یقین و باور کنید...
پس به طور خلاصه رسول اکرم (ص ) معارف را از خدا میگیرد و بدون کم و زیاد اخذ میکند و آن را با کمال امانت و صداقت حفظ و نگهداری مینماید.و بدون کم و زیاد هم به مردم ابلاغ میکند.وهمچنین خداوند برای بهتر شناساندن رسول خدا ابعاد رهبری او را مشخص میکند و میفرماید. او معصوم و منزه از خطا و اشتباه است ! دانا است وعلوم و معارف را از خداوند فرا میگیرد ! آنچه. از طرف خداوند بر او وحی میشود درست ضبط میکند و درست اداء مینماید.بنابراین اگر کسی بگوید ممکن است پیامبر فراموش نکند ولی اشتباه بکند ?. جوابش روشن است چون اگر حکم خدارا آنچه هست نگوید , یا اینکه جای امر ,نهی و جای نهی ,امر کند این میشود هوی , و سوره ی والنجم این هوی را از پیامبر نفی میکند :.. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ".... آیه 3و4 سوره والنجم ) او از روی هوای نفس سخن نمی گوید "قانونی را عوض نمیکند ) و آنچه میگوید از وحی است.
 وادامه دارد..... و مطالب بسان آفتاب روشن برای همه بین و روشن است....والسلام
منابع : قرآن کریم. : معارف اعتقادی فاضل لنکرانی (ره )...

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: