سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حکایت دو برادر

دو برادر

دو برادر بودند که به شغل کشاورزی وزراعت مشغول بودند ?
یکی از انها متاهل بود و فرزندانی داشت و یکی دیگر مجرد. موقع برداشت گندم از ملک برادر بزرگتر موقع تقسیم از سهم خود مقداری اضافه بر روی سهم برادر دیگر میریخت ! وهمچنین برادر مجرد هم موقعی که او نبود از سهم خود دوباره برداشته و به برادر متاهل میداد ? گفتند چرا چنین میکنی.! گفت آن مجرد است میخواهم که آن به یک جایی برسد. و برادر متاهل هم میگفت او عیال مند است میخواهم کمک حال او باشم.???

در مکتب اسلام عالیترین هدف برای قدرت و توانائی ,اقامه ی حق و عدالت و حمایت از مظلوم و ضعیف است. یک فرد مسلمان از نظر دینی وظیفه دارد در حدود قدرت خود مظلوم را یاری کند با ظلم و بیدادگری مبارزه نماید.درحل مشکل ضعفا و ناتوانان بکوشد ,از گرفتاری آنان بکاهد و بدین وسیله نعمت قدرت را شکر گزاری نماید....

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: