سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چه کسانی را باید به دوستی انتخاب کرد

انتخاب دوست

انسان باتوجه به اقتضای ذاتی و فطری خویش نیازمند به همنشینی و مجالست با دیگران است و یارگیری و دوست یابی جزئی از ضروریات زندگی اوست و روح گریزان از تنهایی او نیازمند آن است که برای رهیدن از رنج و تنهایی عده ای دوست برای خود انتخاب میکند و از همنشینی و مجالست با دوستان و مصاحبت با آنان. بهره مند میگردد.
بنابراین دوست یابی و مجالست با دوستان از لزومات زندگی است و بدون آن. زندگی ,گرمی و صفایی نخواهد داشت.اصولا هر انسانی که از سلامت روحی و تعادل روانی برخوردار باشد ,گوشه گیری و انزوا را دوست ندارد و از تنهایی رنج میبرد و دلش میخواهد فرصت های مناسب با دوستان خویش بسر برد و بدین وسیله به زندگیش لطف و صفایی بخشد.
حال که به لزوم و اهمیت دوست و دوست یابی پی بردیم ,بهتر است که بدانیم چه کسانی را باید به دوستی انتخاب کرد ?نظر به اینکه دوست یابی از اهم مسائل زندگی است , شایسته است که در انتخاب آن نهایت دقت و باریک بینی را بکار برد و کسانی را که به دوستی انتخاب میکنیم از هر حیث سزاوار دوستی باشند و از همه ی فضیلت های اخلاقی و انسانی برخوردار گردند 
دوست خوب پیرایه ی گرانقدر و زیور ارزنده ای است که هر انسان عاقل اندیش و خردمند بر خویشتن می پسندد و آن. را زینت و آرایه ی وجود خودش قرار میدهد. ولی یار بدسیرت و همنشین بدسرشت لکه ی ننگینی است که دامان دوستان خویش را آلوده میسازد و سرانجام موجب بدنامی و سرافکندگی آنان میگردد.
همه ی دانشمندان و صاحب نظران مسایل تربیتی بر این عقیده اند که نفس انسان خو پذیر است و به همین دلیل خلق و خوی دوست با یک کشش غیر ارادی در رفتار و منشهای آدمی تأثیر فراوان میگذارد.?2درشکل یافتن شخصیت انسان مؤثر. می باشد از همین نظر باید با همنشینی با دوستان بدسیرت و ناشایسته دوری کرد و سرانجام آن اندیشه نمود.
پیامبر اسلام میفرماید.تنها نشستن بهتر از همنشینی با بدان است و نیز میفرمایند برای هر چیز آفتی است و آفت خوبی همنشینی با بدان است.
حضرت علی (ع ) میفرمایند : حذر کن از همنشینی باکسی که اعمال و رفتار او زشت و ناپسند باشد و مصاحبت او ترا گمراه می گرداند.
امام محمد نقی علیه السلام میفرماید :خوی بد در آمیزش با بیخردان است و نیکویی سیرت ها در همنشینی با خردمندان میباشد.
سقراط میفرماید : مصاحبت با خردمندان گنج است و معاشرت با جاهلان درد و رنج.
افلاطون میفرماید :
نزدیک مباش باهمنشینی و صحبت مردمان شرور و بداخلاق زیرا که طبع تو از طبع او و از طبیعت او شرار میدزدد , درحالی که تو آگاه. نباشی.
چه خوش گفت آنان خردمند سخن دان
که روی از صحبت نادان بگردان
درخت انس نادان بر نیارد
حضورش جز که دردسر نیارد ?( ناصرخسرو )
امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن (ع ) فرموده است : ای پسرم به خاطر دار از من چهار و چهار چیز را که به آنها آنچه بجای آوری ترا زیان نرساند.چهار و چهار برای آن است که چهار اول مربوط به خود شخص است و چهار دوم در باره ی رفتار با دیگران میباشد پس اول چهار چیزی که مربوط به خود شخص است.
سرآمد بی نیازی ها خرد است که بوسیله ی آن شخص سعادت و نیکبختی در دنیا و آخرت را بدست می آورد و دوم بیشترین نیازمندی بی خردی است که سبب بدبختی دو سرا است و سوم بالاترین ترس خودپسندی است که خودپسند با دیگران خونگیرد و به این جهت همه با او دشمن شوند و همیشه ترسناک باشند ,وچهارم گرامی ترین بزرگی نیک خوئی است که نیک خو نزد همگان بزرگوار است.ای فرزند من و چهار چیزی که در باره ی رفتار با دیگران است.?
یک : از دوستی با احمق بپرهیز چون احمق موارد سود و زیان را تشخیص نمیدهد.
دوم : بپرهیز از دوستی با بخیل که او بر اثر بخل و زفتی که دارد از تو باز میدارد آنچه را که بسیار به آن نیازمند باشی.
سوم : بپرهیز از دوستی با بدکار که ترا به اندک چیزی میفروشد.چون کسی که سعادت خود را بر اثر چیز کمی ازدست بدهد ,البته تو را به بهای کمتری خواهد فروخت.
و چهارم.: بپرهیز از دوستی باکسی که بسیار دروغ میگوید که او مانند سراب ( آب نمائی است که در زمین همواره به شکل آب دیده میشود.)که دور را برای تو نزدیک و نزدیک را برای تو دور می کند و برای انجام دادن اغراض نادرست خود ,کار سخت را آسان و آسان را سخت مینماید...)
برگرفته از کتاب نکاهی بر سخنان و اندیشه های بزرگان تالیف سعید شیرانی (کیوانپور )نشر پاییز 1377# بابدان کم نشین که بدمانی
خوپذیر است نفس انسانی.....

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: