سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

نهایت حلم و بردباری

حلم

خواجه نصیر الدین طوسی گذشته از اینکه مردی حکیم , فقیه و دانشمند بود. به صفات حمیده و اخلاق پسندیده نیز آراسته بوده است.
در حلم و بردباری او فزون از حد نوشته اند که :!
وقتی شخصی به خدمت خواجه آمد و نوشته ای از دیگری تقدیم وی کرد ,که در آن نوشته ? به خواجه ناسزا گفته و دشنام داده و اورا (کلب ابن کلب ) خوانده بود.
خواجه در برابر ناسزاهای وی با زبان ملاطفت آمیزی. او را چنین جواب داد و گفت :
اینکه مرا سگ خوانده درست نیست زیرا سگ از جمله چهارپایان است و عو عو میکند و پوستش پوشیده از پشم است و دارای ناخنهای دراز باشد ,واین صفات در من نیست ! بر خلاف قامت من راست و تنم کم موی است ناخنم پهن و ناطق و خندانم و خلاصه آنچه در من است مناقض است با آنچه صاحب نامه در باره ام گفته است.واینچنین جواب اورا با ملاطفت و نرمی داد بی آنکه. کلمه ی درشتی بر زبان براند یا فرستاده را برنجاند......

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: