سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

عجب شگفت انگیز است انسان

انسان شگفت انگیز

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود :
ما اعجب امر الانسان ,ان سنح له الرجاء اذله الطمع "
و ان هاج به الطمع اهلکه الحرص ,وان ملکه الیاس قتله "
الاسف ,و ان سعد نسی التحفظ ,وان ناله خوف حیره الحذر "
و ان اتسع له الامن اسلمته العزه ,وان اصابته مصیبه فضحه "
الجزع , و ان افاد مالا اطغاه الغنی ,وان غصته فاقه شمله "
البلاء و ان جهد الجوع قعد به الضعیف ,و ان افرط فی الشبع "
ِکظته البطنه , فکل تقصیر به مضر و کل افراط به مفسد ,وکل "
خیر معه شر , و کل شیئ له آ فه "

(ارشاد مفید صفحه 142)
ترجمه حدیث :
چه حیرت آور است کار بشر ,اگر در موردی امیدوارشود طمع خوارش خواهد کرد. اگر طمع اورا به جنبش آورد حرص هلاکش میکند. اگر دچار ناامیدی شود غصه و غم او را می‌کشد. اگر به خوشبختی و سعادت رسد نگاهداری آن را فراموش می‌کند. اگر دچار خوف و هراس شود از ترس حیرت زده میشود. اگر در گشایش امنیت قرار گیرد غافل میشود. اگر نعمت بر او تجدید شود دچار گردن کشی و بلند پروازی میگردد. اگر دچار مصیبتی شد تأثر و حزن رسوایش میکند.اگر ثروتی به دست آورد دچار طقیان مالی میگردد. اگر فقر گریبان گیرش شد غرق اندوه میشود. اگر گرسنگی اورا خسته کرد از شدت ضعف زمین گیر میشود. پس کند روی ها در زندگی بشر زیان آور است ,وتند روی ها نیز مایه ی فساد و ویرانی.? هر خیری را شری و هر نوشی را نیشی است.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: