سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

گفتار فلسفی در خصوص ازادی

گفتار فلسفی در خصوص ازادی

میتوان اینگونه بیان نمود که ,ازادی از بزرگترین نعمتهای زندگی و از گرانبها ترین سرمایه های سعادت مادی و معنوی انسان است. خواهش آزادی و حریت با سرشت بشر آمیخته شده است و از مطبوعترین و گواراترین تمایلات طبیعی آدمی است.
در شرائط آزاد عقل میتواند به درستی فکر کند و به قدر توانایی خود به درک حقائق نائل گردد.در پرتو ازادی بشر قادر است استعدادهای مادی و معنوی خویش را به فعلیت در بیاورد و در نتیجه به کمال لایق خود برسد.درمحیط آزاد ممکن است تمام خواهش های غریزی و تمایلات طبیعی با اندازه گیری صحیح ارضاء شوند و زندگی را مطبوع و دلپذیر سازند.
خلاصه تمام افراد بشر از هر ملت و نژاد شیفته ی حریت و آزادی هستند و از اسارت و محدودیت رنج میبرند و اگر روزی ازادیشان از کف برود تا انجا که قدرت دارند مجاهده میکنند تا محبوب از دست رفته را باز گردانند.
نه تنها انسان علاقه مند به آزادی است و برای درهم شکستن عوامل محدودیت مجاهده میکند ,بلکه در جهان حیوان نیز مطلب به همین منوال است.موقعیکه پرنده ی آزادی. در قفس زندانی میشود قرار و آرام خود را از دست میدهد.با وحشت ونگرانی به هرسو می پرد و دیوانه وار خود را به اطراف قفس میزند تا مگر راه فراری پیدا کند و خویشتن را از بند اسارت برهاند و آزادی. خویش را باز یابد با آنکه صیاد تمام وسایل زندگیش را در قفس آماده نموده و بهترین آب و دانه را در اختیارش گذارده است حیوان اعتنا نمیکند وبا زبان حال " به صیاد میگوید آب و دانه بدون آزادی. ارزشی ندارد و همچنان به امید آزادی. به مجاهده و کوشش خود ادامه میدهد.
باید توجه داشت که در نظر مردان الهی و دانشمندان بشر ,ازادی با افراط کاری و لاابالیگری فرق دارد.آزادی مایه ی پیروزی و رستگاری ?و افراط کاری باعث سقوط و تباهی است. آزادی فضائل اخلاقی را احیاء میکند و آدمی. را به مدارج عالیه ی انسانی میرساند و لاابالیگری فضیلت را میکشد و ادمی را از حیوان پست تر میسازد.آزادی غرائز طبیعی را در جای خود بکار میبرد و جامعه را خوشبخت و سعادت مند میکند و لاابالیگری غرائز را به تندرویهای نابجا وامیدارد و آدمی را در منجلاب فساد و ناپاکی غرق میکند.ازادی مایه ی نظم اجتماعی و سازنده تمدن انسانی است و لاابالیگری و هرزه گی برهم زننده ی نظم و آرامش. و بوجود آورنده. فساد و هرج و مرج است. خلاصه. ازادی مشعل فروزانی است که راه انسانیت را روشن میکند و ادمی را به مسیر خوشبختی سوق میدهد و برعکس تندروی و افراط کاری آتش مشعلی است که میتواند ریشه ی فضیلت را بسوزاند و اساس سعادت را بر باد دهد.......

(استاد فلسفی خطیب  و سخنران ارزنده )


پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام

متن فوق در خصوص آزادی بسیار عالی و رسا بود.
آزادی با مفهوم اسلامی نخست از درون آغاز میشود وتا انسان از قید و بند اسارتهای درونی آزاد نگردد ازاسارت طاغوتها و عوامل بیرونی رها نمیگردد.آنچه انسان رابه زنجیر اسارت جباران میکشد همان بندهای جهل و زبونی و طمع و پرستش هوا و هوسها و تمایلات حیوانی است.