سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

کلام حق

آنکه حق گوید کلامش کیمیاست
تاکه حرف حق زند فرمانرواست
آنکه حرف و عملش یکسان بود
نور چشمان جمیع انبیاست
افتخاری نیست کسب مال و جاه
کسب دانش پیش مردم پر بهاست
هرکسی باشد دورنگ و بی وفا 
در پی نابودی صلح و صفاست
غافل از روز سؤال است و جواب
بی خبر از آتش روز جزاست
باز میگوید سعید از روی صدق
آنکه حق گوید کلامش کیمیاست