سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

عاصی

بیا ای دل نگر اشعار عاصی
در این دیوان گوهربار عاصی
اگر خواهی شوی آگه زعرفان
بخوان اشعار عشق یار عاصی
به جز حب ولا اندیشه اش نیست
بنازم زین ره و افکار عاصی
هویدا گشته زین دیوان شیوا
ره و رسم و همی کردار عاصی
خردمندانه دیوانش نظر کن
که یابی رازی از اسراز عاصی
به عمرش باقناعت زندگی کرد
زهی بر این روال و کار عاصی
همه نظمش بود درک معانی
چو باشدلطفی از دادار عاصی
چو داری میل رفتن گلشن عشق
نظر کن گلشن پربار عاصی
هزاروسیصد و هشتادو شش بود
که قسمت شد مرا اشعار عاصی
(سعیدا ) باحبیبان بی ریا گو
بماند جاودان آثار عاصی

تقدیم به دیوان گلشن عشق جناب عاصی