سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تقدیم به دکتر وحید شایگان نژداد

ای شایگان نژاد طبیب وحید ما
و ای دکتر بصیر و دل اگاه و پاک جان
هستی معین و یار مریضان خون جگر
از روی مهر و لطف و کرم درحد توان

ای مردمی طبیب شهیر ای مسیح دم
درکار طب توکل تو بر خدا بود
درمانگهت زمرحمت ایزد حکیم
برهر مریض غمزده دار الشفا بود

ای پاک جان طبیب گرامی چومرحمی
از بهر زخم مردم دلخسته و پریش
درزندگیت رسم و ره و شیوه ات مدام
بخشایش و کرامت و احسان به نوع خویش

چون خادمی زشوق به مخلوق درد مند
باشد همیشه خالق دادار یاورت
خواهم در این زمانه پرماجرا بود
ظل علی ولی خداوند برسرت

درنیک راه خدمت خلق آنکه پانهد
دارد به نزد اهل خرد عزت و وقار
تازنده است باعث فخر است و بعد مرگ
نامی نکو به دهر گزارد به یادکار

دارد (سعید ) امید زدرگاه کردگار
آسایش و رفاه و سلامت برای تو
مانی مصون زمحنت و بلوا شبانه روز
باشد نگاهدار و معینت خدای تو ?

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: