سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

سرو بلند

سرو

صد شکر خدا را که نه سلطان نه وزیریم
صدشکر دگر نیز که درویش و فقیریم
آزادتر و راست تر از سرو بلندیم 
افتاده تر و ساده تر از نقش حصیریم )
درموج حوادث نهراسیم زطوفان
زیرا که در این بحر چو غواص دلیریم
تنها نه بر پاکدلان نور و صفائیم
با کور دلان نیز چنان بدر منیریم
بر حفظ دل و دیده زهر گونه پلیدی
از لطف خدا بر هوس خویش امیریم
در گلخن جسمیم چنان خاک فروتن
در گلشن جان لیک چو مشکیم و عبیریم
ما مظهر مهریم و وفا گر ز عزیزان
بینیم جفائی به دل خویش نگیریم
با کفر اشدا وبه مؤمن. رحمائیم
ما باضعفا همره و یاریم و ظهیریم
ما راه و روش از علی و آل گرفتیم
زاندیشه ی ایشان به جهان محو غدیریم
با این همه اوصاف سعیدا به ره حق
از اهل فضیلت همه جا پند پذیریم