سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حضرت زهرا

ای مهر بسای بر افق سر
ای ماه بیا زسوی خاور
تاشب شود و به پرده ی آن
نقش رخ حق شود مصور
ای گل بنشین به شاخ عصمت
ای لاله بکش نقاب بر سر
ای مرغ چمن مزن تو آواز
دم بند و مخوان تو دیگر
ای بلبل خوشنوا حیا کن
دیگر شده ای ز زاغ کمتر
ای سرو مبال و ناز مفروش
شرمت شود ای درخت بی بر
ای چشمه مجوش و کم ریا کن
آنجا که نمی است حوض کوثر
ای جغد بسوز خانه ی خود
آنجا که هماست سایه گستر
در قوس نزول سوی ناسوت
منزل بگرفت مهر انور
اندر دل شب ز مطلع نور
گردید عیان مهی منور
شد غرق سرور عالم کون
روشن شده دیده پیامبر
در مولد نور پاک زهرا
در مقدم آن وجود اطهر

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: