سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حضرت زهرا

حذف شود

ای مهر بسای بر افق سر
ای ماه بیا زسوی خاور
تاشب شود و به پرده ی آن
نقش رخ حق شود مصور
ای گل بنشین به شاخ عصمت
ای لاله بکش نقاب بر سر
ای مرغ چمن مزن تو آواز
دم بند و مخوان تو دیگر
ای بلبل خوشنوا حیا کن
دیگر شده ای ز زاغ کمتر
ای سرو مبال و ناز مفروش
شرمت شود ای درخت بی بر
ای چشمه مجوش و کم ریا کن
آنجا که نمی است حوض کوثر
ای جغد بسوز خانه ی خود
آنجا که هماست سایه گستر
در قوس نزول سوی ناسوت
منزل بگرفت مهر انور
اندر دل شب ز مطلع نور
گردید عیان مهی منور
شد غرق سرور عالم کون
روشن شده دیده پیامبر
در مولد نور پاک زهرا
در مقدم آن وجود اطهر