سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

در ره عرفان

دوست دارم سخن ازکنج دلم ساز کنم
سخن از رنگ ریا و حسد اغاز کنم
دوستان جای وفا راه جفا پیمودند
گله و شکوه ز آنان به که ابراز کنم
آشنایی بر من نیست دگر ای خالق
جز تو پیش که توان سفره ی دل باز کنم
ره عرفان زکجا جویم و ایمان و صفا
گر نخواهم مدد از حافظ شیراز کنم
چونکه علم و ادب و دانشم از قرآن است
پس نبایست که بر دانش خود ناز کنم
حالیا بادل سرگشته خود گفته سعید
سخن از غیر چرا پیش خدا ساز کنم