سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

دعا

امشب تمام آینه ها را صدا کنید
گاه اجابت است ضریحی بنا کنید
تسبیح اشکهای من امشب گسسته است
ای ابرها به بارش من اقتدا کنید
ای شاخه های خشک درختان داغدار
با آن دل شکسته برایم دعا کنید
صد بار آمدیم بمیریم و پختگان
گفتند نارسید کمی پا به پا کنید
انسان شدن عقوبت سختی است کاتبان
بایک پرنده نام مرا جابجا کنید