سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حجت حق

گریان زفراق تو چنان ابر بهاریم
ازهجر تو آواره به هر شهر و دیاریم
دل خسته و بیمار شد از درد فراقت
از عشق وصالت سر سودای تو داریم
با این همه نقشی که در این عالم هستی است
ما عاشق و سرگشته ی آن لاله عذاریم
در بحر امید ارچه دچاریم و لیکن
درساحل آن چشم به دیدار توداریم
بهر فرج حجت حق مهدی موعود
پیوسته دعاگوی به هر لیل و نهاریم
گفتا به هوای تو سعید از ره اخلاص
ما عاشق آن روی دلارام نگاریم

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: