سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

اشعار و تک بیت های ناب استاد سخای اصفهانی....

یارب هر آنچه لب به سخن باز می کنم

هر جمله را به نام تو آغاز می کنم

........................................

مانند کبوتر که پیام آور عشق است

بر بام خیال تو نشاندم غزلم را

.....................................

یاد روزی که در آغوش دل انگیز نسیم

با تو گلگشت به گلدشت بود بود مرا

.......................................

هیچ کس گره از کار دل من نگشود

گرچه صد هم نفس اهل کمال است مرا

...........................................