سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

شناسنامه کتاب

نام کتاب : عشق و عواطف

نگارش: سعید کیوانپور

ناشر : انتشارات پویش اندیشه

چاپ و صحافی : نگار تکثیر

حروف چینی و صفحه آرایی : نگار تکثیر

نوبت چاپ :اول 

شابک : 

صفحه آرایی :

( به نام خداوند عشق )

نکته :

کسی که تحت هدایت عقل زندگی می‌کند حتی الامکان می کوشد تا نفرت، خشم، یا بی اعتنایی دیگران را نسبت به خود با عشق و کرامت پاداش دهد. تمام عواطف وابسته به نفرت شرّند؛ لذا انسانی که تحت هدایت عقل زندگی می‌کند حتی الامکان می کوشد تا تحت تأثیر افکار وابسته به نفرت قرار نگیرد. در نتیجه کوشش خواهد کرد که دیگران هم تحت استیلای (افکاری در این چنینی) قرار نگیرند. اما نفرت با نفرت متقابل افزایش می‌یابد و برعکس ممکن است با عشق از بین برود. به طوری که به عشق یا محبت مبدل شود. لذا کسی که تحت هدایت عقل زندگی می‌کند می کوشد نفرت و غیر آن را با عشق پاسخ دهد «یعنی با کرامت». کسی که می‌خواهد آزار دیگران را با نفرت تلافی کند مطمئناً زندگی اسفباری خواهد داشت اما برعکس کسی که می کوشد تا نفرت را با عشق برطرف سازد؛ با لذت و اطمینان خاطر به مبارزه می‌پردازد و در برابر بسیار به همان آسانی مقاومت می‌کند که در برابر اندک و به ندرت نیازمندی یاری بخت است و کسانی که مغلوبش می‌شوند خود را با خوشحالی تسلیم وی می‌کنند. زیرا آنها نه به واسطه‌ی فقدان نیرو بلکه به واسطه افزایش نیرویشان مغلوب شده اند. به هر حال تمام این حقایق آن چنان به وضوح از حرف تعاریف عشق و عقل ناشی می‌شوند که دیگر به مبرهن ساختن تک تک آنها نیازی نیست.

  تالیف و نگارش : سعید کیوانپور

عشق و عواطف

استاد دانشمند حجت الاسلام شیخ ناصر خسروی، که در نگارش کتاب «عشق و عواطف» کمک‌های شایان توجهی کرده‌اند.

منابع :

مقدمه روانشناسی عشق :دکترغلامحسین معتمدی