سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

گامهای مؤثر

از هم اکنون تصمیم بگیرید که گامهای موثرتری برای آینده بردارید ،آینده ای که مملواز کامیابی وشادکامی است .افکار نودر سر بپرورانید ،اندیشه ها و آرزوهای جدیدی را به ذهن خود راه دهید تادر نتیجه تجربه های بهتر و جدید و موفق تری را پیش رو داشته باشید .در ارتباط‌هاي خود درباره دیگران مثبت بیندیشید که البته این به معنای ساده اندیشی نیست ،چرا که ذهنتان از نگرانی ها ،نفرت ها و تعصب ها یا احساس‌هایي چون حقارت ،ناامنی ،ومانند آن پاک ومنزه می گردد واین خود یک کامیابی بزرگ است به خاطر داشته باشید که هرگز نمی توانید وضعیت زندگی خود را تغییر دهید مگر آنکه نگرش خود را تغییر دهید و به سمت وسوی افکار مثبت و مفید سوق دهید به تجزيه و تحلیل خو بپردازید چرا که شمای امروزی نتیجه تفکر های دیروزی است افکار خوب رویدادهای خوب را جذب کرده وافکار بد رویدادهای بد را جذب می نماید.کشف وبدست آوردن خوبی ،شادکامی وموفقیت را در برخورداری از اندیشه های مثبت نقد کننده و کاوشگر است که باید آن را در خود ایجاد نمود.

باید بدانید هر آنچه که اکنون برایتان رخ می دهد ریشه در گذشته شما دارد؛حتی اگر این گذشته دوران کودکی شما باشد ،به همین دلیل اگر می خواهید از شادمانی بیشتری برخوردار باشید وبر موانع ومشکل های فعلی فائق آیید،باید تجربه های گذشته خود را مرور کرده و تمام افکار و واکنش های هیجانی غلط را از ذهنتان بیرون بریزد .

وقتی این کارهارا بکنید ،به وضوح خواهید دید که تصویرهای ذهنی غلط چه تأثیر های منفی ومضّری بر زندگی شما نهاده بودند و باحذف آنها زندگی شاد وواقعی را درک خواهید کرد هنگامی که چنین آگاهی را در ذهن خود کسب نماید  آن زمان است که قدم در مسیر کمال شخصی نهاده اید، خواهیدتوانست بربسیاری از نگرش های ذهنی نامناسب غلبه کرده واز طریق تجسم ذهنی ،شادمانی ،شادکامی وموفقیتی راکه همیشه مشتاق آن بوده اید بدست آورید واین می تواند   نقطه عطف بزرگی در زندگیتان به شمار آید که آن زمان همه موهبت های زندگی را با آموختن و به کار بستن تکنیک های ساده ي تفکر صحیح بازیافته اید .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: