سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

کینه توزی یکی از علل اصلی بیماری ها است

می گویند کینه توزی یکی از علل اصلی بیماری هاست .وقتی احساس بکنیم که به هر دلیل درست یا نادرست و به حق یا نا حق به حقوق ما تعدی و تجاوز شده است به طور معمول مورد تهاجم افکار منفی و ویران گر خود قرار می گیریم ،سرزنش ها،ملامت ها ،انتقادها ،تحقیرها،و....... نسبت به دیگران یا نسبت به خود به ذهن ما رسوخ کرده و فعال می شوند.این افکار مخرب هستند که فعل و انفعالهای شیمیایی بدن را تغییر داده و منشأ بسیاری از امراض روحی و جسمی گردند درحقیقت این گونه اندیشه های منفی و تکرار آنها در ذهن است که پریشان حال ،بی حوصله ،کم اشتها ،بیمار، افسرده و.....می شویم و اوقاتمان تلخ و رنج آور شده و نسبت به دیگران بدگمان گردیده و حتی قدرت تفکر و تمرکز را از دست می دهیم و... بدون اینکه متوجه شویم انرژی و نیروی خود را در تخریب خویشتن بکار برده و زندگی خود و دیگران را تلخ و زهرآگین می سازیم .به عبارت دیگر ؛ این ما هستیم که رنج برده و عذاب می کشیم ،در حالی که بسیاری از مواقع فرد یا افراد مورد کشمکش ذهنی ما حتی خبر ندارند که در سرماچه می گذرد و چه آشوبی در درون ما برپا گردیده و چه قدر در تخریب خود تلاش کرده ایم .امروزه دانشمندان ((دانش روان تنی ))که قبلاً درباره آن بحث شده به این نتیجه رسیده اند که افکار و باورهای منفی چون بدبینی ،کینه توزی ،حسادت ،و سرانجام کارهای خلاف و...عوارض چون زخم معده ،تنگی عروق ،و بیماری های قلبی دردهای مفاصل و...در پی داشته و موجب بدبختی شخص می شوند .همان طور که اوضاع و شرایط جوی (آب وهوا)درجه ی حرارت ،با انتقاد و عصبانی شدن نه بالامی رود و نه پایین !سرزنش و ملامت دیگران نیز هیچ ثمری برای ما به دنبال نخواهد داشت ،انسان هایی که از نظر عاطفی رشد یافته باشند کمتر به ملامت ها ،انتقادها ،عقده ها ،وکینه های دیگران واکنش منفی از خودنشان داده و از کوره در می روند و کمتر خونسردی و احساس آرامش عمیق و سلامتی ذهن و جسم شان ،دستخوش تفکر ها و امیال دیگران قرار گرفته و همچنان بازیچه ی دیگران واقع نمی شوند!بنابراین زمانی که دیگران را به هر بهانه و دلیل نمی بخشیم ناآگاهانه و یا لجوجانه ،افکار منفی و مخرب را برضمیر ناخودآگاه ،خود حاکم ساخته و در عمل خود را به دریاهای تشویش و نگرانی می اندازیم که نجات ازآن بسیار مشکل می باشد .

به بیانی دیگر با عفو نکردن دیگران خود را از یک چاله به یک چاه عمیق می اندازیم که نجات یافتن و خارج شدن از آن کار کمتر کسی است وقتی دیگران را ببخشیم و یا زمانی که از نفرت ،انزجار،کینه،عداوت،انتقاد،حسادت ،و...نسبت به خود و دیگران دست برداریم بدن ما به جای تولید مواد و هورمون های سمی ،هورمونهایی ترشح می کند که جسم و ذهن ماراسالم ،آرام ،پرنشاط و سیستم ایمنی و دفاعی بدن مارا فعال تر می سازد .در نتیجه باعفوکردن وبخشیدن خودودیگران پریشانی ،افسردگی ،کم اشتهایی ،بی خوابی ، زخم معده ودیگر بیماری ها و...از ذهن و جسم ما خارج می شوند، به علاوه نیروهای بالفعل وبالقوه مان در جهت سازندگی و خلاقیت به کار می افتند .

پژوهشگران روانکاو((ضمیر ناخودآگاه ))را به دستگاه ضبط صوتی تشبیه کرده ومعتقدهستند که همان طوری که هر چه به ضبط صوت بدهیم آن را برای ما ضبط کرده و بر می گرداند اگر با تلقین و تصاویر ذهنی افکار مثبت ،سازنده و پرنشاط را در ضمیر ناخودآگاه ،مستقر بسازیم این افکار روحیه ها ،حالت ها ،احساس ها ، کردار و رفتار شاد و سرشار از شوق و محبت گذشت و بخشندگی را در ما به وجود می‌آورند و زندگی آرام ،سالم ،سعادت مند و بسیارقشنگی رابرای ما تدارک می بینند ،برعکس قضیه هم درست است ،به این معنی وقتی اندیشه های یأس آورنده و اندوه زا ،انتقادی و توهین آمیز برضمیر ناخودآگاه ما حاکم شوند کیفیت زندگی دگرگون شده واکنشهای شیمیایی بدن مادر جهت منفی تغییر می یابند ،درنتیجه زندگی ما تلخ و ناگوار،پریشان توام با اضطراب ،بدگمانی و...گشته و آماده ی پذیرش انوع بیماری های جسمی و ذهنی می شود!در حقیقت این اندیشه ها و پندارها ی ما است که کیفیت و کمیت زندگی ما را می سازند .افکار مثبت و سازنده زندگی آرام ،شاد وعالی را می سازد ولی افکار منفی و مخرب زندگی اندوه بار ،ملال انگیر و بیمار ی زا را برای مان تدارک می بینند.

پیشوایان و بزرگان ،ادیان ومتفکران جوامع وملل مختلف توصیه نموده اند و نصیحت کرده اند که کسانی را که به حقوق شما حتی به ناحق هم تجاوز کرده باشند عفو کنید،و حتی دشمن خود را ببخشید ...زیرا این تنها راه شاد و سلامت زیستن و داشتن آرامش باطنی است .

حضرت محمد (ص) می فرمایند:(( بدترین مردم کسی است که گناه و اشتباه دیگران را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد))

امام علی (ع)می فرمایند: ((بزرگواری آن است که در کیفر بدی ،نیکی کنی .باز می فرمایند آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آن که می بخشد یک عمر.))

حضرت عیسی (ع) می فرمایند :دشمن تان را دوست بدارید و لعنت کنندگان خود را ببخشایید ،با آنها که از شما متنفرند مهربانی کنید  برای کسانی که از شما سوءاستفاده می کنند دعای رستگاری بخوانید.

در آیین بودا آمده است ،بی گمان کینه را بامهر و دوستی می توان زد و نه با کینه و دشمنی .)همچنین آمده است خشم را با مهربانی فروبنشانیم بدی را با خوبی ،آزار را بابخشش و دروغ را باراستی ))سقراط

می گوید :

 (( چشم پوشی نشانه ی بلندی فکر و انتقام نماینده ی رذالت ومعرف کوچکی فکرمردان است .))

برای اینکه باآرامش ،پرنشاط ،امیدوار وراحت زندگی کنیم باید مسایل ((غیر قابل تغييرگذشته))و

تشویش و نگرانی از حوادث آینده رارها ساخته وهمه را ببخشیم ودر زمان حال زندگی کنیم چون گذشته های کار خود رفته اند و ما نمی توانیم  گذشته ها را عوض کنیم ولی می توانیم افکارواندیشه هایی که درباره ی گذشته داشتیم تغییر دهیم.

بسیار شگفت انگیز است که بدانیم اگر بخشیدن دیگران مشکل باشد بخشیدن خودبه مراتب دشوارتر وسخت تر است ! بسیاری از افراد در تمام طول زندگی به خاطر اشتباه ها و کوتاهی هایی که در گذشته های دور یا نزدیک انجام داده اند به تنبیه روانی و جسمانی خود می پردازند به ظاهر خیلی عجیب است که انسان با خود دشمنی بورزد و همانند انسان بی رحمی با خود دشمنی وکینه توزی کرده ودرصدد تنبیه وآزار وشکنجه ی خویشتن برآمده ودر تخریب منافع خودبکوشد وسلامتی خودرابه خطر انداخته وحتی کمر قتل خودرا ببندد.

این مجازات ها به اشکال گوناگون همچون پرخوری ،کم خوری ،مشروب خوری ،قمار بازی ،اعتیاد به مواد مخدر ،ویران کردن نظام همه ی روابط با خود ودیگران زندگی در فقر و بیماری ،کینه توزی ،حسادت ،پرخاشگری ،مقاومت های منفی دربرابر منافع خودو........ظاهر می شوند.ریشه ی تمامی این رنج ها و ناهنجاری ها ،کارشکنی ها،سرشکستگی ها و.......چنین افرادی در نظام باوری آنهاست که به خود می گویند ((من گناهکارم)) یا اعمال شیطانی بسیاری از من سرزده است ))و.......در نتیجه خودرا لایق تندرستی ،شایسته ی موفقیت وآرامش نمی بینند !!!......گروهی دیگر به علت ارتکاب کارهای خلاف ،دزدی ،اخذ رشوه،جنایت و.....از ندامت و پشیمانی و عذاب وجدان در رنج بوده و احساس گناه می کنند با داشتن احساس گناه بدون اینکه خود متوجه شوند ،خودرا تنبیه و مجازات کرده واز خود انتقام می گیرند و افکار منفی را که باعث پریشانی ،آشفتگی ،واختلال در جسم وروان می شوند برخودحاکم ساخته و یک زندگي پرعذاب ،شکنجه آور وجهنمی برای خوددرست می کنند .اگر تاکنون احساس گناه می کرده اید دیگر کافی است چراادامه می دهید؟باتداوم احساس گناه هیچ مشکلی حل نخواهد شد...افکار منفی راازخودبیرون کنید گرچه بیرون کردن آنها از ذهن همیشه کارآسانی نبوده است .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام علیرضا

خیلی ممنون
سوالی در ذهنم بود؛ که با خواندن مقاله شما جوابم را گرفتم
در پاسخ به علیرضا

پیام کیوانپور

بسیار ممنونم که مطالب سایت را مطالعه میکنید و خداوند را شاکرم که با خواندن مطالب جوابتان را گرفته اید .

پیام

سلام لطفا منبع حرفاتون درمورد بیماریهای جسمانی کینه توزی رو بگین بهم ،برا پایان نامه میخوام.اسم کتاب یا هر منبعی که هست وسال چاب و...لطفا
در پاسخ به

پیام کیوانپور

سلام
شما میتوانید در پاورقی نام سایت را اشاره کنید و همچنان کل این مطالب چاپ و نشر شده و کتاب است میتوانید منبع را ذکر کنید کتاب رسیدن به خوشبختی در جامعه ی مدرن تالیف سعید کیوانپور.
در پاسخ به کیوانپور

پیام

ممنون از لطفتون

پیام کیوانپور

سلام
شما میتوانید در پاورقی نام سایت را اشاره کنید و همچنان کل این مطالب چاپ و نشر شده و کتاب است میتوانید منبع را ذکر کنید کتاب رسیدن به خوشبختی در جامعه ی مدرن تالیف سعید کیوانپور.
در پاسخ به کیوانپور

پیام

ممنون از لطفتون

پیام

ممنون از لطفتون