سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

کنترل استرس در جامعه‌ي مدرن

 استرس واژه ی جدید ی است که حتی بچه های دبستانی هم آن رابه کار می برند ((معلم به من استرس واردکرد)) وبسیاری افراد واژه استرس را برای توصیف شیوه زندگی امروزی به کارمی‌برند((زندگی پراسترس شهری!))

در اصل استرس وعملکرد آن برای بدن و زندگی لازم است .پیشینیان ما ،در دوره کشف آتش و دوره ای که بیشتر به شکار اشتغال داشته اند وهنوز به غارنشيني دست نیافته بودند ، همیشه باخطرهایی که به طورناگهانی پیش می آمد،می جنگیدند . انسان آن دوره هنگامی که صدایی می شنید باید به سرعت در میافت ،که آیا صدا مربوط به تهاجم یک حیوان وحشی است یا خیر وسپس ظرف چند ثانیه از میان حمله وفرار یکی را انتخاب می کرد وبدین ترتيب در پی تحریک سیستم پیچیده بدن ، هورمون های استرس ترشح و به صورت زنجیره ای عمل می کردند .این ترشحات امکان تصمیم گیری فوری رافراهم می آورد،بنابراین ضربان قلب تند می شود ،فشارخون بالا می رود ، گلبول ها خود را آماده حمل اکسیژن بیشتر به سلول ها می کنند وماهیچه ها و مغز هم با بیشترین ظرفیت کار می کنند .به همین ترتیب سایر سیستم های بدن نیز در ارتباط بایکدیگر به طور همزمان آماده می شوند یعنی سیستم های ایمنی ،دفاعی ،گوارشی ،جنسی وغیره....همگی به فعالیت می افتند عملکرد بدن در مقابل استرس فرایند مطلوبی است که طی آن در مدت چند ثانیه سیستم های بدن به حال آماده باش در می آیند .

این مکانیزم واکنشی بدن طی سالها تغییر نیافته است یعنی همانگونه که بدن انسان اولیه نسبت به محرک های بیرونی واکنش نشان می داد ،بدن انسان امروز نیز به محرک ها پاسخ می دهد .عوامل بسیاری سبب بروز استرس می شوند .

از جمله کارزیاد صدای ناهنجار وسایل صوتی – تصویری ووسایل نقلیه وحتی مواردبسیار جزیی غیرقابل اهمیت مثل بازنشدن در یک خمیردندان ویا صدای گریه ی بچه در مواجهه بااین وضعیت ها به طور مثال گریه ی بچه ،یکی عصبانی شودودیگری باخونسردی درصدد رفع گریه بر می آید .

تحقیق ها در مورد دوقلوهای یک تخمکی ،نقش ژن رادر واکنش های افراد در قبال استرس تأکید می‌کند به عنوان مثال بروزواکنش در قبال ترافیک صبحگاهی ،طبیعی است . اما با دو نگرش مثبت ومنفی می توان آن را پی گیری کرد. با نگرش مثبت :ترافیک یعنی مراقب باش ،دقت کن ،چاره کار تغییر زمان خروج از منزل است و یا شنیدن یک آهنگ آرام ،دیدن منظره های اطراف یامطالعه پشت ترافیک وبرنامه ریزی های بعدی و راههای دیگر یا تحمل آن ،چون ترافیک شهری پدیده ای اجتناب ناپذیر است .

اما نگرش منفی :

یعنی تلف شدن وقت ،خستگی وبه دنبال آن از کوره دررفتن ،عصبی شدن و....اگر این افکار ونگرش منفی دائمی وشدید باشدواکنش استرس زاتشدیدمی شودوبه تدریج به اختلال های

روحی وجسمی منجر می گرددکه گاهی غیر قابل جبران است.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: