سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

ویژگی های اشخاص خوشبخت

1)برخورداری از عزت نفس و اعتماد به نفس :

دربسیاری از موارد گفتن عبارت هایی مانند،اگر بامن باشید خوش می گذرد .ویامن نقطه نظرهای خوبی دارم ،نشانه ی حرمت نفس تلقی می شود،اشخاص با این ذهنیت کمتراز زخم معده و بی خوابی رنج می برند ،کمتر تحت فشار دیگران قرار می گیرند ودر انجام کارهای دشوار مقاوم تر هستند.

2)کنترل شخصی :

افرادی كه از زندگی خودراضی هستند،معتقدند که خود درباره ی سرنوشت شان تصمیم می‌گیرند.

((آنگوس کمپل))در این زمینه می گوید .((کسانی که احساس می کنند زمام امورخویش رادردست دارند از زندگی خودراضی تر هستند))

3)خوش بینی :

افراد شاد خوش بین هستند اشخاصی که لیوان آب راتا نیمه پر می بینند درمقایسه با کسانی که به نیمه  خالی آن توجه دارنداز زندگی خودبیش تر لذت می برند .افراد خوش بین به جای این که ناراحتی و دشواری های زندگی را به نداشتن صلاحیت خود نسبت دهند از آن ها به عنوان راهنمایی برای ظاهر شدن بهتر آینده استفاده می کنند.

4)برون گرایی

5)اندیشه‌ی جدید

6)کاروتفریح

7)ایمان امید وشادی

در نهایت هدف از تهیه این مقاله این است که اعتماد به نفس افراد.تأثیر زیادی درخلاقیت نوآوری وخلق تجربه های سازنده دارد. انسانی که دارای اراده ی محکم وقوی واعتماد به نفس بالا باشد وطالب زندگی بامعناتر و امید بسیار به آینده باشد به طور طبیعی فردی سازنده برای خودوجامعه خواهد بود ودر هر لحظه این نکته رابه خاطر دارد که زندگی دردستان توان مند و خلاق خوداواست .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: