سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

موفقیت با نیروی ذهن واندیشه

موفقیت یعنی توانايی بس سازنده و خدا دادی ذهن،نیرو و قدرتی که در تمامی انسانها ،مخترع ها ،مکتشف ها،اندیشمندها،تاجرها،وتمامي مردها و زنها و تمامی اقشار به کار گرفته می‌شود و یا می تواند به کار گرفته شود و در این بین شما نیز مستثنی نیستید .

تمامی انسانهای موفق دانسته یا ندانسته از این نیروی درون به نحو احسن و مناسب بهره می گیرند ،چراکه کسب موفقیت بدون آن ممکن نیست .اگر احساس می کنید در مسابقه‌ي زندگی لغزیده‌اید، اگر آنچه برایش تلاش می کنید به دست نمی آورید تنها راه این است که با کلمه های قاطع به خود بگوید ،زمان عوض شدن من رسیده است از هم اکنون غصه خوردن و دل سوزاندن برای خود را فراموش کنید سرزنش و عوامل بازدارنده ،موانعی هستند که باید برآنها فایق آمده به خود بگوییم می خواهم به طور اساسی با افکار ،تصمیم ها و اهدافی شروع کنم و به این موضوع ایمان دارم که اگر نحوه نگرشم را تغییر دهم تأثیرهای عظیم و مثبت درزندگی ام روی خواهد داد .

در نظر داشته باشید شما تنها ((امروز را ))در اختیار دارید و در صورتی که ازآن به بهترین نحو استفاده کنید از آن بهره ای بهینه می‌گیرید و آن را تلف ننموده اید ،برای اینکه در حرکت سریع زمان ،مغلوب نگردید و در همه برنامه ها و آرزوهایتان موفق باشید می بایستی در تفکر خود دگرگونی ایجاد نمایید که در این صورت زندگی شما دگرگون خواهد شد به طور قطع خیلی زود به قدرت فوق العاده تفکر پی خواهید برد .باید به این حقیقت اذعان داشت که آنچه به شکل افکار و احساسها درذهن خود جای می دهیم در نهایت در جریان و زندگیتان شکل ملموس به خود می گیرد بنابراین باید حقیقت اساسی را پذیرفت که وقتی افکار تغییر می کنند رویدادهای زندگی نیز به دنبال آن تغییر می یابد.

مهندس کاریر میگوید : در جوانی از طرف شرکتی که در آن کار می کردم مأموریت یافتم.دستگاه تصفیه گاز را در کارخانه ی شیشه سازی (پپترزبورگ) نصب کنم و این طرز تصفیه گاز بی سابقه بود . ماشین را بکار انداختم اما نتیجه ای که تضمین کرده بودیم حاصل نگردید. 

عدم موفقیت مرا گیج و مبهوت کرده بود و مثل کسی که با چوب به سرش کوبیده باشند نمیتوانستم افکار خود را متمرکز کنم . معده و تمام دستگاه های داخلی بدنم به وضع عجیبی در هم پیچیده شد و بقدری نگران و ناراحت بودم که نمیتوانستم لحظه ای بخوابم . عقل ؛ به من نهیب زد که از تشویش و خود خوری کاری ساخته نیست، روشی را برای مبارزه با نگرانی اتخاذ کردم ، سپس دست بکار شدم و نتیجه ای را که تضمین کرده بودیم به بهترین وجهی حاصل شد و آن روش از سه مرحله تشکیل شده بود...قدم اول : موفقيت خود را بیطرفانه و بدون بیم و هراس تجزیه کردم تا ببینیم در صورت عدم موفقیت احتمالی بدترین عواقب آن چه خواهد بود. مطمئنا هیچ کس نمیخواست مرا به زندان انداخته و اعدام کند ولی بیم آن میرفت که کار فعلی خود را از دست بدهم . قدم دوم : پس از آنکه بدترین عواقبی که ممکن بود این مقوله در بر داشته باشد در نظر مجسم کردم ، خود را برای تحمل آن در صورت لزوم آماده ساختم . با خود گفتم این عدم موفقیت، به شهرت من لطمه می زند و ممکن است کارم از دست برود ولی اگر چنین اتفاقی روی دهد من همیشه میتوانم کار دیگری بدست آورم . پس از آنکه بدترين عواقب احتمالی را سنجیده و خود را برای قبول آن حاضر کردم ، فوراً یک حالت عجیبی به من دست داد و چنان قرین آرامش شدم که در روزهای قبل برایم سابقه نداشت. قدم سوم : از آن به بعد با خونسردی تمام ، نیرو و قدرت خود را برای پیدا کردن راه چاره بکار انداختم پس از چند بار آزمایش به این نتیجه رسیدم که اگر پنج هزار دلار برای ادوات و ابزار اضافه صرف شود مشکل ما بخودی خود حل خواهد شد . همین کار را کردم و منظورمان بخوبی تأمین گردید . اگر به نگرانی و تشویش ادامه میدادم هرگز به انجام و اقدام چنین عملی موفق نمیشدم زیرا با وجود نگرانی، فکرمان آشفته و پریشان میشود و قدرت تصمیم و تشخیص درست و منطقی از آدمی سلب میگردد . اما موقعی که خودمان را برای بدترين نتیجه آماده کردیم و در ذهن خود آن را پذیرفتیم میتوانیم تصورات مبهم و نگران کننده را از خود دور کنیم و فکرمان را در باره ی مشکل خویش و متمرکز سازیم .: نتیجه آنکه اگر در موقع نگرانی از نیروی عقل استفاده کنیم حالت روحی خود را بدرستی تجزیه و تحلیل نماییم، و مشکل بزرگی که باعث آشفتگی خاطرمان شده تشخیص دهیم سپس تصمیم بگیریم در مقابل آن مشکل نیرومندانه و با اعتماد به نفس قاطع مقاومت کنیم و با سختیها و ناگواریهایش بسازیم مشکلی که در تصورمان خیلی بزرک به عمل میآمده کوچک میشود ، ترس و اضطراب زایل میگردد و فشارهای روحی و روانی خود بخود پایان می یابد .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: