سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

موفقیت با نیروی ذهن واندیشه

موفقیت یعنی توانايی بس سازنده وخدادادی ذهن،نیرو وقدرتی که درتمامی انسانها ،مخترع ها ،مکتشف ها،اندیشمندها،تاجرها،وتمامي مردها و زنها وتمامی اقشار به کار گرفته می‌شود ویا می تواند به کار گرفته شود ودر این بین شما نیز مستثنی نیستید .

تمامی انسانهای موفق دانسته یا ندانسته از این نیروی درون به نحو احسن ومناسب بهره می گیرند ،چراکه کسب موفقیت بدون آن ممکن نیست .اگر احساس می کنید در مسابقه‌ي زندگی لغزیده‌اید، اگر آنچه برایش تلاش می کنید به دست نمی آورید تنها راه این است که با کلمه های قاطع به خود بگوید ،زمان عوض شدن من رسیده است از هم اکنون غصه خوردن ودل سوزاندن برای خود را فراموش کنید سرزنش وعوامل بازدارنده ،موانعی هستند که باید برآنها فایق آمده به خود بگوییم می خواهم به طور اساسی با افکار ،تصمیم ها واهدافی شروع کنم وبه این موضوع ایمان دارم که اگر نحوه نگرشم را تغییر دهم تأثیرهای عظیم ومثبت درزندگی ام روی خواهد داد .

در نظر داشته باشید شما تنها ((امروز را ))در اختیار دارید و در صورتی که ازآن به بهترین نحو استفاده کنید از آن بهره ای بهینه می‌گیرید و آن را تلف ننموده اید ،برای اینکه در حرکت سریع زمان ،مغلوب نگردیدودر همه برنامه ها و آرزوهایتان موفق باشید می بایستی در تفکر خود دگرگونی ایجاد نمایید که در این صورت زندگی شما دگرگون خواهد شد به طور قطع خیلی زود به قدرت فوق العاده تفکر پی خواهید برد .باید به این حقیقت اذعان داشت که آنچه به شکل افکار و احساسها درذهن خود جای می دهیم در نهایت در جریان وزندگیتان شکل ملموس به خود می گیرد بنابراین باید حقیقت اساسی را پذیرفت که وقتی افکار تغییر می کنند رویدادهای زندگی نیز به دنبال آن تغییر می یابد.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: