سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

خوشبختی ماوتجربه های اجتماعی وموفقیت دیگران

خوشبختی نه تنها با تجربه های گذشته بلکه باتجربه های اجتماعی ما ارتباط دارد.ماپیوسته خود را با دیگران مقایسه می کنیم ودرنتیجه ی آن به احساس خوب یا بدی می رسیم .به همین دلیل ،بااحساس خوب يا بدي می رسیم .به همین دلیل بافاصله گرفتن ازفقر،شادی ورضایت از زندگی باید بیشتر شودوبااین حال عجیب است که جوامع وقتی ازفقر نسبی دورمی شوند وبه تنعم می رسند.خوشبخت تر نمی شود،زیرا نیاز ماراجامعه مشخص می کند وازاین رو می بینیم رضایت یانارضایتی ماباانتظارهای ماکه ناشی از مقایسه ی خودباديگران است رابطه دارد .به ویژه آن که ماازروی عادت خودراهمیشه باکسانی که چندمتر جلوتر ازما شنا می کنند مقایسه می کنیم وکاری به شناگران پشت سرخودنداریم .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: