سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

خوشبختی ماوتجربه های اجتماعی وموفقیت دیگران

خوشبختی نه تنها با تجربه های گذشته بلکه با تجربه های اجتماعی ما ارتباط دارد.ما پیوسته خود را با دیگران مقایسه می کنیم و در نتیجه ی آن به احساس خوب یا بدی می رسیم .به همین دلیل ،با احساس خوب يا بدي می رسیم .به همین دلیل با فاصله گرفتن ازفقر،شادی و رضایت از زندگی باید بیشتر شود و با این حال عجیب است که جوامع وقتی از فقر نسبی دور می شوند و به تنعم می رسند.خوشبخت تر نمی شود،زیرا نیاز ما را جامعه مشخص می کند و از این رو می بینیم رضایت یا نارضایتی ما با انتظار های ما که ناشی از مقایسه ی خود با دیگران است رابطه دارد .به ویژه آن که ما از روی عادت خود را همیشه با کسانی که چند متر جلوتر از ما شنا می کنند مقایسه می کنیم و کاری به شناگران پشت سرخود نداریم .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: