سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چگونه می توان باترس های بی دلیل مقابله کرد

از دیرباز پزشکان و روانشناسان به خاطر راهی برای مقابله بر ترس های بی دلیل بوده اند .نخستین کار مشورت با یک پزشک یا روانپزشک است تا بتوان موقعیت شخص را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .معمولاً پزشکان و روانشناسان قرار گرفتن در موقعیت تر س را برای مداوای این نوع ترس توصیه می کنند این روش موجب می شود که شخص به بی دلیل بودن ترسش پی ببرد و دیگر از شخص ، شیء،حیوان یا موقعیتی که از آن هراس دارد ،مثل تاریکی نترسد .

*یک درمان مؤثر:

روانشناسان برای ازبین بردن ترس ازپرندگان،شخصی را در حالت آرمیدگی  قرار می دهند و از او می خواهند که تصویر پرنده را در ذهن مجسم کند به تدریج که شخص توانست تصویر پرنده را در ذهنش مجسم کند او را با پرنده روبرو می کنند روشهای کنترل اضطراب تا حدودی برای انجام این کار تأثیر گذار است .برای ترس از فضاهای بزرگ کارهای روان درمانی می تواند ابتدا شخص را وارد اماکن چند نفره کرده و به تدریج شمار افراد را افزایش داد .در این حالت شخص کم کم بر ترس از اجتماع غلبه پیدا می کند بنابراین برای از بین بردن ترس باید به مرور شخص را با موضوع ترسناک آشنا کرد .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: