سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

علل ترس

ترس های بی دلیل علل و ریشه های گوناگون دارد.ترس می تواند به خاطر حادثه تلخی باشد که در گذشته و در کودکی ودر نوجوانی برای شخص اتفاق افتاده است اما او چیزی به خاطرنمی آورد و یا خاطره گنگی از آن حادثه در ذهنش باقی مانده است .چنانچه ریشه ی ترس تشخیص داده نشود ترس ممکن است پیشرفت کندوابعاد بیشتری را به خود بگیرد وشخص رادچار استرس وافسردگی کند .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: