سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چرا نمی‌توانیم دیگران را عفو کنیم

.

بخشیدن نشانه ی بزرگی ،قدرت وتوانمندی است نه علامت کوچکی وضعیف بودن ووقتی کوچک باشی ویابه هر دلیلی احساس کوچکی بکنی ،به جای بخشیدن می خواهی تلافی کنی و انتقام بگیری ،مورچه به علت کوچکی دربرابر قطره آبی دنیایش را در آب می بیند در حالی که یک فیل به علت بزرگی در برابر میلیون ها قطره آب خم به ابرو نمی آورد .هر وقت به هردلیلی نتوانستی دیگران راببخشی بدان که کوچک و ضعیف هستی بدان که انتقام وتلافی نشانه ی ضعف است نه علامت قدرت، بخشش ، همانند سلامتی ،کامیابی،هوشیاری ،موفقیت ،خوشبختی  آموختنی و یادگرفتنی است .بخشش همانند هدیه دادن اولش سخت است ولی براثر تکرار وتمرین به راحتی می توان بخشش کرد و هدیه داد.برای دستیابی به آرامش شادابی وتندرستی واقعی و بهره مندی از نعمت ها و موهبت های بیکران خدادادی .اول این که خود ،دیگران ،حتی دشمنان خودرا عفوکرده .ببخشیم وبرای همه آرزوی سعادت ،خوشبختی و موفقیت بکنیم در واقع تاخودودیگران را نبخشیم هزگز احساس رضایت واقعی آرامش واقعی وموفقیت واقعی را نخواهیم داشت .

دوم اینکه اندیشه های مثبت و باورهای سازنده ونیرو بخش را در خودایجاد کرده و افکار منفی و باورهای مخرب رااز خود دور سازیم.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام احمدي

بسیار عالی.