سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درواقع چه دلیلی برای شادی نیاز داریم

درزمان ((هارون الرشید))نجیب زاده ای می زیست  او با وجود این که همه چیز داشت ولی احساس شادی نمی کرد،روزی عالمی به او گفت من راه شادشدن رابه تو نشان می دهم ،اگر پیراهن کسی که شاد و خوشبخت است به تن کنی تو نیز شاد و خوشبخت می شوی ،نجیب زاده درجستجوی شادی به شهرهای مختلف سفر نمود.اوپیراهن پادشاهان ،وزرا،بازرگانان ،ونظامی ها را به تن مي‌نمودولی هیچ احساس شادی وخوشبختی نكرد و،افسرده ومأیوس درراه بازگشت به شهر خودصدای آوازی شنید،از دور کشاورزی را دید که درمزرعه اش مشغول شخم زدن است جلو رفت واز او پرسید((توشادوخوشبخت هستی؟)) کشاورز گفت آری نفس می کشم کارمی کنم وزیر آسمان آبی زندگی می نمایم ، بنابراین همه چیز دارم،نجیب زاده خوشحال به او گفت پیراهنت را به من بده))کشاورز گفت ولی من که پیراهني ندارم))در اصل باید یادبگیریم که درزندگی شادباشیم نه برای نتیجه ها وپاداش هایی که به مامی رسد بلکه فقط به خاطر خودزندگی،شادی کنیم (براهام لینکلن ))

می گوید((انسان همان اندازه خوشبخت است که در ذهنش احساس می کند))

راه لذت از درون جونه از برون        رو مجو لذت زحصار وحصون   

آن یکی درکنج زندان مست وشاد       وآن دگر درباغ ،تلخ وبی مراد

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: