سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درواقع چه دلیلی برای شادی نیاز داریم

در زمان ((هارون الرشید))نجیب زاده ای می زیست  او با وجود این که همه چیز داشت ولی احساس شادی نمی کرد،روزی عالمی به او گفت من راه شاد شدن را به تو نشان می دهم ،اگر پیراهن کسی که شاد و خوشبخت است به تن کنی تو نیز شاد و خوشبخت می شوی ،نجیب زاده در جستجوی شادی به شهرهای مختلف سفر نمود.او پیراهن پادشاهان ،وزرا،بازرگانان ،و نظامی ها را به تن مي‌نمود ولی هیچ احساس شادی و خوشبختی نكرد و،افسرده و مأیوس در راه بازگشت به شهر خود صدای آوازی شنید،از دور کشاورزی را دید که درمزرعه اش مشغول شخم زدن است جلو رفت و از او پرسید((توشاد و خوشبخت هستی؟)) کشاورز گفت آری نفس می کشم کارمی کنم و زیر آسمان آبی زندگی می نمایم ، بنابراین همه چیز دارم،نجیب زاده خوشحال به او گفت پیراهنت را به من بده))کشاورز گفت ولی من که پیراهني ندارم))در اصل باید یاد بگیریم که در زندگی شاد باشیم نه برای نتیجه ها و پاداش هایی که به مامی رسد بلکه فقط به خاطر خود زندگی،شادی کنیم (براهام لینکلن میگوید((انسان همان اندازه خوشبخت است که در ذهنش احساس می کند))

راه لذت از درون جونه از برون        رو مجو لذت زحصار وحصون   

آن یکی درکنج زندان مست وشاد       وآن دگر درباغ ،تلخ وبی مراد

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: