سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درجستجوی شادی

بشرازدیربازدرجستجوی شادی ،آرامش وخوشبختي بوده است هرکسی برای خود داشتن چیزی رادلیل خوشبختی و شادی می داند((کسی می گویداگرزیباباشم درواقع خوشبختم )) دیگری فکرمی کند اگرهیکل متناسبی داشته باشد شادی مال او خواهد بود،کسی می گوید اگر پول کافی داشته باشم دیگر چیزی نمی خواهم اگر مقام بالایی به دست آورم خوشبخت ترین فردجهان خواهم بود،یکی به دنیال معروف بودن است آن یکی به دنبال محبوب بودن یکی در آرزوی خانه است ودیگری در طلب ماشین واین داستان ادامه دارد.اگر به اخبار مختلف که ازسرتاسرجهان پخش می شود،توجه کنیم ماجرای خواننده ای زیبا، ثروت مند ومشهوری  را می بینیم که به منظور کسب شادی بیشتر در اثر استفاده ی بیش از حد مواد مخدر جان سپرده است ،قصه ی شخص متمولی را می شنویم که در جستجوی خوشبختی چندین بار ازدواج کرده وهر مرتبه نیز باپرداخت هزینه های گزاف از همسرش جداشده.حکایت سیاست مداری قدرت مند را می خوانیم که هرروز به خاطر ترس از دست دادن مقام خوددراسترس واضطراب زندگی می کند.اگر به اطراف خودنظری بیندازیم افرادی را می بینیم که شادی خود را موکول به خرید یک ماشین نموده اند وبعد از خرید آن هرروز ازترافیک و نقص فنی آن می‌نالندکسانی  را می شناسیم که همیشه داشتن خانه را دلیل خوشبختی می دانستند وحالا که خانه خریده اند از حسادت خانه ی بزرگ دوستانشان ،آرام و قرار ندارند،کسانی به منظور فرار از مشکل ها و درجستجوی خوشبختی از شهری به شهری ،از کشوری به کشوری مهاجرت می کنند.در صورتی که وقتی به آن شهر یا کشور می رسند مي‌بینند که مشکلهایشان زودتر از خودشان به آنجا رسیده وبه پیشواز آنها آمده.

امرسون می نویسد ((پیروزی سیاسی ،از دیار ثروت ، بهبودی از بیماری ،بازگشت یار و یا بعضی حوادث خارجی،روح شمارا مسرور می‌کنند و شما خیال می کنید که روزهای سعادت باری در انتظار شماست هرگز این را باور نکنید،زیرا هیچ چیز نمی تواند آرامش را برای شما مهیا کند به جز خودتان.

بیشتر افراد به دنبال دلیلی برای خوشبتی می گردندودرجستجوی احساس هایی هستند که سرچشمه در درون انسان دارند ونه در بیرون ازاو مابه طور معمول برای شادشدن شرایط سختی را قائل می باشیم ودرست برعکس برای مضطرب شدن هر لحظه آماده هستیم.تازمانی که اتفاق های متعددی که مورد نظر ما هستند نیفتند،احساس شادی نمی کنیم ولی فقط کافی است کمی خلاف میل مان صحبت کند یا کاری انجام دهد مابه سرعت مضطرب شده وآرامش خودراازدست می دهیم .قانونی برای شادی وجوددارد که می گوید ((سعی کنید به راحتی شادشوید وشادی خودرا وابسته به عواملی که در کنترل خودتان است ،نمایید نه منوط به شرایط خارجی ومواردی که شما کنترل چندانی روی آنها ندارید)) به طورمثال اگر شادی شما منوط به شرايط خارجي و مواردي كه شما كنترل چنداني روي آنها نداريد  محبت کسی است . بیایید برای شادشدن ،خودتان به دیگران محبت کنید اگر منوط به بخشش کسی است بیاییدبرای خوشبختی خودتان دیگران را ببخشید.اگرمنوط به کمک شخصی است بیایید برای کسب آرامش خودتان به دیگران کمک کنید،در این صورت شما درکنترل احساس های خودخواهیدبودومنتظر شرایط خارجی وکس دیگری که شما را شاد گرداند،نمی مانید.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: