سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

توصيه

یکی ازمهمترین و مؤثرترین اصول آگاهی و اشراف لحظه به لحظه به خود است ،درست مثل فردی كه پشت کامپیوتری می نشیند وباآگاهی کامل تمام پرونده ها و فایل های بی فایده و خراب را حذف می کند یا تغییرمی دهد .انسان نیز می تواند پشت کامپیوتر خود بنشیند و آگاهانه به درون (ذهن ناخودآگاهانه)خودنظر کند و بر ضمیر باطنش القا کند که او دیگر آدم سابق نیست و دیگر باورهای منفی ندارد ومی تواند در هر زمینه متحول شود و این تحول راباآگاهی کامل رشد بدهد وبه دنیایی ازآرامش وشخصیت خداگونه برسد .انسانی که به طراحی و مدیریت یک زندگی زیبا بپردازد ؛انسانی که دیگر باری به هر جهت زندگی نمي‌کند به انسانی که می اندیشد و خلق می کند ؛اراده می کند و انجام می دهد ؛باور می کند و می بیند ؛انسانی که بنده ی شایسته ی خدای مهربان و بخشنده و تمام ویژگی های یک انسان متحول شده هر لحظه در جلوی چشم های زیبایش می درخشد و در او روحیه ،امید ؛باور واعتمادبه نفس ایجاد می کند.

از آسمان عشق به دریا رسیده است انسان ديگري كه به فردا رسيده است، برخيز تا طليعه‌ي خورشيد سر زند صبح سپيده‌؛ آه چه زيبا رسيده است در ساحت معظم پروردگار مهر گلواژه‌ها سبز و شكوفا رسيده است. از انزوابه وسعت پرواز می رسیم ،گویی به خاک خفته مسیحا رسیده است ،دگرگونی و تحول پایدار فقط زمانی پیش می آید که ریشه وهسته ی مشکل ها را بیرون از خودمان ندانیم و نخواهیم آرامش ذهنمان راباعوض کردن دیگران بدست آوریم.

دنیای انسانی که در کمال هوشیاری زندگی می کند در هرلحظه متوجه حضور قدرت مند خود در جهان هستی و در عرصه ی زندگی است .چنین انسانی مرتب از خود سؤال می کند :من کیستم ؟کجا و چه می کنم؟چنین انسانی مرتب زندگی خودرامورد ارزیابی قرار می دهد واز خود سوال می کند آیا راه درستی رادرزندگی می روم ؟آیا درست می اندیشم ، آیا در زندگی هدف دارم؟آیا برای رسیدن به اهدافم هرروز تلاش می کنم ؟یک انسان متحول شده ،یک انسان روزه دار است که در هر لحظه می داند روزه است ،می داند که مورد توجه خود وخداوند می باشد .

چگونه می توان دگرگونی یاتحول درزندگی ایجادکرد؟

ابتدا آگاهی وتغییر باورها،بدون سرزنش  و ملامت خود ودیگران وقبول کردن آن مسأله که وجوددارد حال از تفکیک تمرکز و تجسم خلاق و نوع سؤالهایی که از خود می شود،می توان سودبرد.

چطورمی توانم آن رامتحول کنم؟چگونه ازآن سودببرم ؟

چه کار کنم که جواب بدهد؟

تمرکز یعنی واقعیت روی هرچه تمرکزکنی،همان را بدست می آوری .در صورت عدم استفاده از مدیتیشن یا مراقبه ،بهترین زمان تمرکز ،آرامش قبل از خواب وصبح موقع بیدارشدن

 می باشد چون در این شرایط ذهن خودآگاه (ذهن استدلالی )ضعیف می شود و ذهن ناخودآگاه قویتر می گردد،می توان خودرا در آن موقعیت دگرگونی وتحول به بهترین شکل آن تجسم کرد درآن شرایط تمرکز کنید و در آن موردی که می خواهی دگرگونی ایجاد کنی یک سری سؤالهای مثبت ازخود بکن به عنوان مثال درمورد ترس می توان گفت ،ترس چه کمک هایی درزندگی به من کرده است ،از چه چیزی ازهمه بیشتر می ترسم ؟چگونه می توانم در پیشرفت زندگی ام ترس را کمتر

کنم ؟چگونه می توانم ترس را در زندگی ضعیف و در مقابل آن شجاعت و عشق را افزایش بدهم ؟از همه بیشتر می ترسم چه مطلبی درباره ی خودبفهمم؟ازهمه بیشتر می ترسم دیگران چه مطلبی درباره ی من بفهمند ؟تمرکز و تجسم خلاق و نوع سؤالها در هنگام مدیتیشن ومراقبه و یا قبل از خواب و بیداری صبحگاهی باعث می شود که هدایت درون (ذهن ناخودآگاه شروع به پردازش کند وحتی در حین خواب (چون ذهن ناخودآگاه بیدار است)به دنبال بهترین خواب می رود و آن را درذهن بیدار می کند و با انجام تمرین های مداوم ،به راحتی اثر آن دگرگونی رادر زندگی روزمره می بینید و درروز در آرامش خاطر بیشتر زندگی رازیباتر لمس می کنید.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: