سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تعریف خوشبختی

خوشبختی به مفهوم دوام لحظه های شاددیروز،روحیه ی سر خوش امروزوزمان دشوار فردا است رسیدن به این درک ادامه داراست که این زمان از زندگی ویاحتی کل زندگی را معنی داروخوش آیند می کند.آنچه اشخاص آن را شادی تجربه می کنند نه یک شادی زودگذر بلکه احساسی عمیق و این باوراست که باوجود مشکل های امروز همه چیز خوب است یا به خوبی برگذار خواهد شد.ممکن است سطح آب پر موج وخروشان باشد،اما دراعماق آرامش،اطمینال حاکم است به طورکلی اگر کسی خود راخوشبخت بداند ،همین برای خوشبختی اوکافی است .

خوشبختی رااین گونه توضیح می دهد که خوشبختی ناشی از خوش بیاری وانباشت ثروت کلان نیست،این اتفاق به ندرت رخ می دهد،خوشبختی رابایددرحوادث کوچک وروزمرۀ زندگی جست وجو کرد.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: