سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تعریف خوشبختی

خوشبختی به مفهوم دوام لحظه های شاد دیروز،روحیه ی سر خوش امروز و زمان دشوار فردا است رسیدن به این درک ادامه دار است که این زمان از زندگی و یا حتی کل زندگی را معنی دار و خوش آیند می کند.آنچه اشخاص آن را شادی تجربه می کنند نه یک شادی زود گذر بلکه احساسی عمیق و این باور است که با وجود مشکل های امروز همه چیز خوب است یا به خوبی برگذار خواهد شد.ممکن است سطح آب پر موج و خروشان باشد، اما در اعماق آرامش،اطمینال حاکم است به طورکلی اگر کسی خود را خوشبخت بداند ،همین برای خوشبختی او کافی است .

خوشبختی را این گونه توضیح می دهند که خوشبختی ناشی از خوش بیاری و انباشت ثروت کلان نیست،این اتفاق به ندرت رخ می دهد،خوشبختی را باید در حوادث کوچک و روزمرهء زندگی جستجو کرد .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: