سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

اعتماد به نفس

متکی بودن به اراده ي خویش و اعتماد داشتن به نفس خوداز مهمترین عوامل پیشرفت وموفقیت انسان به شمار می آید . آنان که از اعتماد به نفس برخوردارند، می توانند با تکیه برکارایی ها و استعداد درونی خویش ،شخصاً با مسائل زندگی روبرو شوند و بدون یاری خواستن از دیگران بربسیاری ازدشواری ها پیروز گردند، ولی آنان که اعتماد به نفس نداشته باشند ،همواره خویشتن رادربرابر مشکلات و مسائل زندگی ناتوان می بینند وگاهی به دلیل ضعف نفس ناتوانی های  خویش رادر برابر دشواری های زندگی ،بزرگ تر احساس می کنند وچنین می پندارند که توانایی انجام هیچ کاری را ندارندوبه همین لحاظ است که در برابر هر مشکل کوچکی نیز بدون کمترین مقاومت تسلیم می شوند و از میدان مبارزه با مشکلات فرار مي‌كنند .آنان که درهمه ی کارها از نعمت اعتماد به نفس برخورددار هستند،دشواری های زندگی وحتی مشکلات بزرگ را نیز دربرابر اراده ی نیرومند خویش ناچیز می شمارند و با دلی امیدوار واراده ای استوار با مسائل برخورد می کنند وای بسا پیروز می شوند .چنین کسانی اگرچه گاهی در عمل نتوانند هر کاری را انجام دهند ولی بهتر از کسانی هستند که به دلیل ضعف نفس ،و ناتوانی های خیالی دربرابر هر مشکل خویشتن رابی کفایت و بیهوده می انگارند و دست از تلاش و کوشش بر می دارند .کسانی که اعتماد به نفس نداشته باشند،فکر می‌کنند که لیاقت و استعداد انجام هیچ کاری را ندارند .اینان استعدادهای فطری و توانایی‌های خویش را دست کم می‌گیرند. وگاهی آنچنان احساس بیهوده‌گی و هیچی وپوچی می کنند که خود را بی‌هیچ همت واراده ای تسلیم حوادث می کنند وبه دلیل شکست های پی درپی شیرینی های زندگی رابرخویشتن تلخ وناگوار می گردانند.اعتماد به نفس ریشه درامیدواری داردوآنان که ازاین موهبت بزرگ بهره مند هستند ،به هنگام رویارویی باهرمشکلی ازسلاح پیروزی آخرین امیدواری استفاده می‌کنند وبه یاوری ،اراده ،ایمان وامید ،براهریمن ،ناکامی پیروز می گردند.

اعتماد به نفس یک پدیده فطری طبیعی است ولی این پدیده گاهی به دلیل مسائل نامطلوب تربیتی وعوامل پرورشی چه درخانه چه درمدرسه و چه درمحیط اجتماعی دربرخی از نوجوانان روبه ضعف می گذارد وآنان راافرادی بیهوده و بی ارداه به بار می آورد ،ازاین لحاظ معلمان ،مربیان ، پدران و مادران ،فرهنگ اجتماعی برنامه های رادیویی وتلویزیونی ،نمایشها،فیلم ها وبالاخره کتاب ها ومطبوعات می توانند درایجاد اعتماد به نفس وتقویت وتشکل آن در نوجوانان و جوانان نقش بسزایی داشته باشند و در تقویت ایمان واراده ی آنان مؤثر واقع شوند.

آری اعتماد به نفس بزرگ ترین عامل موفقیت ها  وپیروزی هااست و همه ی ماباید سعی کنیم تااین موهبت بزرگ الهی را درخویشتن تقویت نماییم  وباور داشته باشیم  که  انسان  می تواند  درنتیجه ی برخورداربودن از روحیه ای قوی ،اراده ای محکم ،اعتماد به نفس از مردان و زنان موفق و بزرگ عالم گرددودر هرکاری پیروز وسرفراز باشد.

همه ی مردان بزرگ ،دانشمندان پرآوازه ،سرداران نامی وقهرمانان جهان کسانی بودند که در نتیجه ی متکی بودن به نیروی پیروزی آفرین اعتمادبه نفس در برابرهمه ی مشکلات زندگی از سعی ها و تلاش گری های مداوم و بی وقفه سپر ساخته اند و با تسلیح اراده و امید اهریمن ناکامی و شکست رابرانداخته اند.پس ماباید به زندگی وهمه ی حادثه ها و نشیب و فرازها و سختی ها و شداید آن از دریچه ی اعتماد به نفس نگاه کنیم وبه نیروی این موهبت ظفرآفرین برهمه ی ناملایمات و مشکلات زندگی پیروز آییم.

برگرفته از نگارش نو.محمدمصری 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: