سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

اعتماد به نفس

متکی بودن به اراده ي خویش و اعتماد داشتن به نفس خوداز مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت انسان به شمار می آید . آنان که از اعتماد به نفس برخوردارند، می توانند با تکیه بر کارایی ها و استعداد درونی خویش ،شخصاً با مسائل زندگی روبرو شوند و بدون یاری خواستن از دیگران بر بسیاری از دشواری ها پیروز گردند، ولی آنان که اعتماد به نفس نداشته باشند ،همواره خویشتن را در برابر مشکلات و مسائل زندگی ناتوان می بینند و گاهی به دلیل ضعف نفس ناتوانی های  خویش را در برابر دشواری های زندگی ،بزرگ تر احساس می کنند و چنین می پندارند که توانایی انجام هیچ کاری را ندارند و به  همین لحاظ است که در برابر هر مشکل کوچکی نیز بدون کمترین مقاومت تسلیم می شوند و از میدان مبارزه با مشکلات فرار مي‌كنند .آنان که درهمه ی کارها از نعمت اعتماد به نفس برخورددار هستند،دشواری های زندگی و حتی مشکلات بزرگ را نیز در برابر اراده ی نیرومند خویش ناچیز می شمارند و با دلی امیدوار و اراده ای استوار با مسائل برخورد می کنند وای بسا پیروز می شوند .چنین کسانی اگرچه گاهی در عمل نتوانند هر کاری را انجام دهند ولی بهتر از کسانی هستند که به دلیل ضعف نفس ،و ناتوانی های خیالی در برابر هر مشکل خویشتن را بی کفایت و بیهوده می انگارند و دست از تلاش و کوشش بر می دارند .کسانی که اعتماد به نفس نداشته باشند،فکر می‌کنند که لیاقت و استعداد انجام هیچ کاری را ندارند .اینان استعدادهای فطری و توانایی‌های خویش را دست کم می‌گیرند. و گاهی آنچنان احساس بیهوده‌گی و هیچی و پوچی می کنند که خود را بی‌ هیچ همت و اراده ای تسلیم حوادث می کنند و به دلیل شکست های پی درپی شیرینی های زندگی را بر خویشتن تلخ و ناگوار می گردانند.اعتماد به نفس ریشه درامیدواری دارد و آنان که از این موهبت بزرگ بهره مند هستند ،به هنگام رویارویی با هرمشکلی از سلاح پیروزی آخرین امیدواری استفاده می‌کنند و به یاوری ،اراده ،ایمان و امید ،بر اهریمن ،ناکامی پیروز می گردند.

اعتماد به نفس یک پدیده فطری طبیعی است ولی این پدیده گاهی به دلیل مسائل نامطلوب تربیتی و عوامل پرورشی چه درخانه چه درمدرسه و چه درمحیط اجتماعی دربرخی از نوجوانان رو به ضعف می گذارد و آنان را افرادی بیهوده و بی ارداه به بار می آورد ،ازاین لحاظ معلمان ،مربیان ، پدران و مادران ،فرهنگ اجتماعی برنامه های رادیویی و تلویزیونی ،نمایش فیلم ها و بالاخره کتاب ها ومطبوعات می توانند در ایجاد اعتماد به نفس و تقویت و تشکل آن در نوجوانان و جوانان نقش بسزایی داشته باشند و در تقویت ایمان و اراده ی آنان مؤثر واقع شوند.

آری اعتماد به نفس بزرگ ترین عامل موفقیت ها  وپیروزی هااست و همه ی ماباید سعی کنیم تا این موهبت بزرگ الهی را درخویشتن تقویت نماییم  و باور داشته باشیم  که  انسان  می تواند  درنتیجه ی برخورداربودن از روحیه ای قوی ،اراده ای محکم ،اعتماد به نفس از مردان و زنان موفق و بزرگ عالم گردد و در هرکاری پیروز و سرفراز باشد.

همه ی مردان بزرگ ،دانشمندان پرآوازه ،سرداران نامی و قهرمانان جهان کسانی بودند که در نتیجه ی متکی بودن به نیروی پیروزی آفرین اعتمادبه نفس در برابر همه ی مشکلات زندگی از سعی ها و تلاش گری های مداوم و بی وقفه سپر ساخته اند و با تسلیح اراده و امید اهریمن ناکامی و شکست را برانداخته اند.پس ماباید به زندگی وهمه ی حادثه ها و نشیب و فرازها و سختی ها و شداید آن از دریچه ی اعتماد به نفس نگاه کنیم و به نیروی این موهبت ظفرآفرین برهمه ی ناملایمات و مشکلات زندگی پیروز آییم.

برگرفته از نگارش نو.محمدمصری 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: