سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چگونه با دیگران ارتباط خوبی داشته باشیم

خانم عفت نوذری کارشناس ارشد روانشناسی اینگونه بیان می کند که انسان موجودی اجتماعی و نیازمند به برقراری ارتباط است و بدون ارتباط برقرار کردن  قادر به ادامه ی حیات نیست .ارتباط یک جریان دوطرفه است ،در یک ارتباط مؤثر و خوب ما از نیازهای یکدیگر آگاه می شویم و درصدد رفع آن برمی آییم.

ارتباط مؤثر مهارتی است که اگر درست آموخته شود،زندگی زیباتر، تصمیم گیری ها و حل مسائل آسانتر می شوند.کاربرد صحیح این مهارت ،موجب آن می شود که اهداف تحصیلی ،شغلی و خانوادگی خود را با موفقیت دنبال نماییم .ارتباط مؤثر در یک خانواده باعث ایجاد فضای محبت آمیز توأم با آرامش خواهد شد .در این فضا همه به حرف یکدیگر به خوبی گوش میدهند و سعی در برطرف کردن نیازهای یکدیگر دارند فضای که در آن تفاهم ،درک ،صمیمیت و تعهد نسبت به یگدیگر موج می زند.ارتباط مؤثر در محیط آموزشی باعث رشد و خود شکوفایی دانش آموزان خواهد شد .در چنین محیطی ،ترس ،اضطراب،افت تحصیلی ،اختلالهای رفتاری و عاطفی کمتر دیده می شود.ارتباط درست در واقع نفوذ در دیگران و متقاعد کردن آنها و چگونگی مقابله با مقاومت دیگران و مدیریت بر آن است .شما در ارتباط بر قرار کردن چگونه عمل می کنید؟

آیا منفعل هستید یا اینکه پرخاشگر و زورگو یا نه،دربرقراری ارتباط،فعال و پویا وبالنده هستید؟هر ارتباطی از سه بخش تشکیل شده است:پیام ،گیرنده پیام ،فرستنده پیام !پیامی ارسال می شود و در طرف مقابل ،گیرنده پیام است که آن را می گیرد .هرکس با توجه به معیارها و دیدگاه های خود در مورد این پیام قضاوت می کند .در هر ارتباطی باید به طور کامل مواظب نوع پیامی که می فرستیم باشیم .باید از کلمه ها و جمله های قابل فهم و روشی استفاده کرد تا گیرنده پیام دچار ابهام و سردرگمي‌نشود و بتواند به درستی و روشنی آن را درک و تفسیر نمود.ارتباط مجموعه ای از مهارت هاست ،اما مهمترین آنها درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرهای خویش است .برای برقراری یک ارتباط خوب ،باید شنونده ی خوبی باشید.بیشترین برخوردهاي بین افراد در محیط کار ،زندگی ،و محیط آموزشی ناشی از خوب گوش نکردن است وقتی خوب گوش نکنیم نیمی از پیام را نشنیده از دست می دهیم و درباره آنچه به طور ناقص شنیده ایم به قضاوت می نشینیم .زبان تنها وسیله ارتباطی نیست .پیام های انسانی به خصوص آنهایی را که از احساس ها وهیجان ها و عواطف سرچشمه می گیرند ،چنان پیچیده اند که هیچ کلامی گویای آن نیست .گاه یک نگاه ،یک حرکت یا لحن صدا حاوی پیامي است .برای برقراری ارتباط موثر به چه نکته هایی باید توجه داشت ؟

 1)شنونده ای فعال باشید.تاچیزی را خوب گوش نکنید در مورد آن نمی توانید قضاوت درستی داشته باشيد .

2)به لحن بیان خود به خوبی توجه کنید.

آهنگ صدا دریک ارتباط ،نقش مهمی در خوب یا بد بودن آن ارتباط دارد،مانند زیر یابم بودن صدا،تکیه کلام،سرعت کلمه ها و بلندی آنها .

3)فیلترهای ارتباطی خودیا همان خطاهای شناختی را باید به خوب بشناسید .فیلترهای ارتباطی عبارتند از تفکر همه یا هیچ به این نکته توجه داشته باشید که هیچکس صددرصد نیست . خطاهای شناختی :نتیجه گیری شتاب زده مانند ذهن خوانی وپیش گویی ،درشت نمائی ،ریز نمایی ،برچسب زدن ، حواس  پرتی ،افکار خشک و متهجرانه ،فقدان مهارت در گوش دادن ،سرزنش کردن

4)با مردم چنان رفتار کن که میل داری با تو رفتار کنند .در روانشناسی به این نکته((اصل مقابله به مثل روانی))گویند منظور این است اگر با من مهربان باشی با تو مهربانم در غیر این صورت هرآنچه را بستانم ،به نحوی به تو باز می گردانم گفتن این نکته ضروری است که هر فردی در انتخاب رفتار خود اختیار کامل دارد

5)به اصل هم دلی توجه کنید .دیگران را درک کنید .ارتباط فرایندی است مشترک بین همه مردم .همه ارتباط های کتبی متضمن یک رفتار متقابل است .برای ایجاد ارتباطی مؤثر به عوامل بسیاری به خصوص فیلتر های ذهنی خود غلبه کرد .انسانها متفاوتندوهر انسانی منحصر به فرد .

ویژگی های قومی ،مذهبی ،فرهنگی ،طبقه ی اجتماعی ،سن ،نژاد،جنسیت با تجارب قبلی و تمایل های شخصی از قبیل تعصب ،خودپنداری و توقع ها در هم می ریزد و موانع پیچیده و پنهانی رابر سر یک ارتباط خوب ایجاد می کند.در ک کردن و درک شدن دو عامل مهم واصلی درهر ارتباطی است برای اینکه بر کیفیت درک تأثیر بگذاریم ،باید اطلاعات را به خوبی بدهیم وبستانیم باید این توانی را داشته باشیم که به صورت صراحت ،افکار واحساسات خودرا برای دیگران ابراز کنیم و از طرفی به نحو شایسته ای نقطه نظر های دیگران را ببینیم،حس کنیم این کار متضمن احترام متقابل است .خلاصه آنکه برای اینکه از دیگران احترام ببینیم هم برای خود هم برای دیگران احترام قائل شویم ،احترام یک جاده دو طرفه است و بدون آن یک ارتباط موفق تحقق نمی یابد.

کلید طلایی ارتباطات کریس کول

ده قدم تا نشاط برونز

مجله شادکامی موفق

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: