سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

احساس عدم امنیت

وقتی احساس می کنیم آنطور که باید خوب و شایسته نیستیم ،احساس ناامنی می کنیم بخش اعظم ناامنی به خاطر این نیست که شخص نالایق و بی کفایتی هستیم بلکه به این خاطر است که توانایی های واقعی خود را بایک ایده ال خیالی مقایسه می کنیم .شخصی که احساس عدم امنیت می کند .در جستجوی هدف های ارزشمند ،احساس مي‌کند که باید خوب ،موفق ،خوشحال وشایسته باشد .اما چون اینها راباهم درخودنمی بیندودر واقع به من ایده آلی که در ذهن تصور کرده دست نمی یابد در نتیجه دچار یأس و نومیدی می شود.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: